Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» تأثیر آموزش ضمن خدمت بر رضایت شغلی و هوش هیجانی کارکنان ...
» ارائه مدلی جهت سنجش ارزش افزوده فکری در شرکتهای بیمه ایرانی ...
» بررسی عوامل مؤثر بر ترجیح برند از دیدگاه مصرف کننده ...
» معیارهای مالی در صنعت بیمه
» پایداری زیستی همراه با بازاریابی سبز
» بازاریابی سبز و رویکرد مصرف كننده سبز
» مدیریت بر مبنای زهد اسلامی
» اثرات مدیریت سرمایه در گردش در وجوه نقد عملیاتی ...
» نگاه اقتصادی و راهبردی نقش گمرک جمهوری اسلامی ایران در توسعه صادرات غی ...
» اظهار نظر حسابرس بر خرید سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» سایت رادیو صدای بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
ارائه مدلی جهت سنجش ارزش افزوده فکری در شرکتهای بیمه ایرانی

نویسندگان:

زهرا حیدر طالب آبادی
z_talebabadi@yahoo.com
دكتر اعظم سلیمانی
عضو هیأت علمی گروه مدیریت، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
دکتر میرمهرداد پیدائی
عضو هیأت علمی گروه مدیریت، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
 
چکیده TMBA:
ارزش افزوده فکري از ديدگاه تئوري مبتني بر منابع به عنوان يک منبع استراتژيک در نظر گرفته مي شود که به شرکت اجازه مي دهد ایجاد ارزش کند. در نتيجه با توجه به نقش ارزش افزوده فکري در ايجاد ارزش کلی در سازمان، در اين پژوهش بر اساس مدل پالیک، ارزش افزوده فکري شرکتهای بیمه مورد مطالعه، مورد سنجش قرار گرفت و به رتبه بندی شرکتهای مذکور از نقطه نظر میزان سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه فیزیکی پرداخته شد. اين پژوهش در مورد شرکتهاي بیمه ای که اطلاعات مالی آنها طي سالهاي 1390 لغایت 1393 در دسترس باشد، انجام پذیرفته است. ابتدا با استفاده از نظر خبرگان و مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مهمترین شاخصه های اندازه گیری ارزش افزوده فکری وزن دهی و سپس شرکتهای بیمه با استفاده از مدل تاپسیس رتبه بندی شدند. نتایج نشان دهنده اولویت بالاتر به ترتیب شاخصه های سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و نهایتاً سرمایه ساختاری است. همچنین نتایج مدل تاپسیس نشان داد شرکت بیمه پارسیان دارای عملکرد مطلوبی از نقطه نظر میزان ارزش افزوده فکری است و رتبه 1 را به خود اختصاص داده است و در نقطه مقابل بیمه آسیا به دلیل وجود ضریب سرمایه انسانی پایینتر، رتبه آخر را به خود اختصاص داده است.

واژگان کلیدی: ارزش افزوده فکری، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه فیزیکی.

 

ادامه مطلب