Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» تعیین چالشها و موانع و راهکارهای پیاده‌سازی دولت الکترونیک (مطالعه مور ...
» تأثیر برندینگ و تبلیغات بر وفاداری مشتریان ...
» گردشگري اسپانيا و درآمد نفتي ايران
» بازاریابی اینترنتی و چالشهای آن در ایران ...
» بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر روند تجهیز منابع مؤسسات مالی و بانك‌ها (ن ...
» بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی و انگیزش افراد با رفتار تسهیم دانش و قصد تس ...
» بررسی مفهوم عناصر تصویری بسته بندي با تصوير ذهني برند ...
» بررسی تأثیر شیوه آموزش مجازی بر توسعه مهارت‌های مدیریتی مدیران بازاریا ...
» بررسی تأثیر شیوه آموزش مجازی بر توسعه مهارت‌های مدیریتی مدیران بازاریا ...
» مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی و بررسی عوامل مؤثر بر آن با توجه به ن ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» سایت رادیو صدای بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
رشد درونزاي اقتصادي، با تأکيد بر نقش سرمايه در اقتصاد ايران

نويسنده:
محمد بنگاه
اداره كل راه آهن هرمزگان، اداره بازرگاني
دانشگاه شهید بهشتی تهران
mohamadbongah@gmail


TMBA چکیده:
در سالهاي اخير يکي از مفاهيمي که مورد توجه بسياري از اقتصاددانان دنيا قرار گرفته است، واژه سرمايه اجتماعي مي‌باشد. تا جايي که، بسياري از اقتصاددانان بر اين عقيده‌اند که سرمايه اجتماعي حلقه مفقوده کشورهاي عقب مانده براي رفع مشکلات اقتصادي و اجتماعي‌شان است. آنان عقيده دارند که افزايش روابط مبتني بر اعتماد و مشارکت‌هاي اجتماعي گروهي، سبب رشد و حتي توسعه کشورهاي عقب مانده خواهد شد.
در اين پژوهش ابتدا براي اولين بار، براي نشان دادن اثر سرمايه اجتماعي بر توليد، از تابع توليد دبرتين استفاده شد. و با استفاده از اين تابع، مدل رشد درونزاي جديدي تبيين شد که بر پايه سرمايه اجتماعي، سرمايه انساني و سرمايه فيزيکي استوار است.
 سپس با استفاده از آمارهاي اقتصاد ايران براي دوره 1385-1368 مباردت به اندازه گيري اثر شاخصهاي مختلف سرمايه اجتماعي بر روي رشد اقتصادي با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي، پرداختيم. نتايج اين پژوهش حاکي از اين واقعيت است که افزايش سرمايه اجتماعي  سبب افزايش رشد اقتصادي در ايران خواهد شد.
واژگان کليدي: رشد درونزا، سرمايه اجتماعي، سرمايه انساني، سرمايه فيزيکي، انحرافات اجتماعي.

 

ادامه مطلب