Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» تعیین چالشها و موانع و راهکارهای پیاده‌سازی دولت الکترونیک (مطالعه مور ...
» تأثیر برندینگ و تبلیغات بر وفاداری مشتریان ...
» گردشگري اسپانيا و درآمد نفتي ايران
» بازاریابی اینترنتی و چالشهای آن در ایران ...
» بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر روند تجهیز منابع مؤسسات مالی و بانك‌ها (ن ...
» بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی و انگیزش افراد با رفتار تسهیم دانش و قصد تس ...
» بررسی مفهوم عناصر تصویری بسته بندي با تصوير ذهني برند ...
» بررسی تأثیر شیوه آموزش مجازی بر توسعه مهارت‌های مدیریتی مدیران بازاریا ...
» بررسی تأثیر شیوه آموزش مجازی بر توسعه مهارت‌های مدیریتی مدیران بازاریا ...
» مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی و بررسی عوامل مؤثر بر آن با توجه به ن ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» سایت رادیو صدای بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
مطالعه اثر خودپنداری افراد بر پذیرش برند و تبلیغات شفاهی آن (مورد مطالعه: مشتریان پلی‌کلینیک تخصصی سازمان تأمین اجتماعی)

نویسندگان :
عماد کوچکی
کارشناس ارشد مدیریت دولتی -  کارشناس آموزش مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان
مرکز علمی‌کاربردی برهان نیروی شمال
سیدنقی ابراهیمی دوآبسری
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ـ بازاریابی بین‌الملل
استاد راهنما :علی رفعتی، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – بازاریابی، مدرس مرکز علمی کاربردی برهان نیروی شمال - رشت
alirafati1357@gmail.com

TMBA چکیده:
امروزه در هر سازمانی چه تولیدی و چه خدماتی مهمترین عامل جهت حفظ و بقای سازمان مشتریان آن هستند. به نحوی که چنانچه سازمان در جلب رضایت و به خصوص وفاداری آنان موفق شود زمینه رشد و بقای طولانی مدت خود را مهیا نموده است. مشتریان رضایتمند برای مدت طولاتی تری در زمره مشتریان سازمان باقی مانده و با بیان کلام مثبت درباره سازمان با سایرین و مشتریان بالقوه موجب افزایش علاقمندی آنان بر استفاده از محصول یا خدمات سازمان خواهند ش . از این حیث پژوهش حاضر با هدف و عنوان بررسی تبیین پذیرش برند و تبلیغات شفاهی آن با تاکید بر خودپنداری (واقعی و اجتماعی) و عشق به برند با بهره‌گیری از مدل ارایه شده توسط  الاین والاس و همکارانش در بین مشتریان دریافت خدمت از پلی کلینیک تخصصی شماره یک مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی رشت به تعداد 384 مشتری به عنوان نمونه انتخاب شدند و روش نمونه‌گيري در اين پژوهش از نوع غیر احتمالی در دسترس مي‌باشد. به منظور جمع آوری داده‌ها، از روش میدانی و از ابزار پرسشنامه با طیف پنج گزینه‎ای لیکرت استفاده شده است. در اين تحقيق برای تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از روش‌های آمار توصیفی و نیز از روش‌های آمار استنباطی استفاده شده است. در واقع در ابتدا با استفاده از نرم افزار SPSS، هر متغیر در قالب جداول و شاخص‌های آماری توصیف شده و سپس جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، آزمون فرضیه‌ها و در کل برای تعمیم نتایج از نمونه به جامعه آماری از روش مدل سازی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار لیزرل استفاده شده است. باتوجه به نتایج به دست آمده، تعداد 6 فرضیه تایید شده که در بین آنها، ارتباط بین عشق به برند و پذیرش برند با برآورد استاندارد 91/0 و ارتباط بین خودپنداری واقعی بر انجام تبلیغات شفاهی با برآورد استاندارد 79/0 دارای بیشترین شدت ارتباط بوده و کمیت t آنها به ترتیب 09/14 و 49/3 می باشند. سوال اصلی تحقیق عبارت است از اینکه آیا خود پنداری واقعی و اجتماعی بر پذیرش برند و تبلیغات شفاهی آن تاثیر گذار است؟ پژوهش حاضر از نگاه هدف، كاربردي است. از نظر چگونگي گردآوري داده‌ها، پژوهشي توصيفي-  پيمايشي است. همچنين از جنبه زماني، مقطعي و از نگاه نوع داده‌ها، پژوهشي كمي است.
واژگان کلیدی: خودپنداری واقعی، خودپنداری اجتماعی ، تبلیغات شفاهی، پذیرش برند.

 

ادامه مطلب