Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» تعیین چالشها و موانع و راهکارهای پیاده‌سازی دولت الکترونیک (مطالعه مور ...
» تأثیر برندینگ و تبلیغات بر وفاداری مشتریان ...
» گردشگري اسپانيا و درآمد نفتي ايران
» بازاریابی اینترنتی و چالشهای آن در ایران ...
» بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر روند تجهیز منابع مؤسسات مالی و بانك‌ها (ن ...
» بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی و انگیزش افراد با رفتار تسهیم دانش و قصد تس ...
» بررسی مفهوم عناصر تصویری بسته بندي با تصوير ذهني برند ...
» بررسی تأثیر شیوه آموزش مجازی بر توسعه مهارت‌های مدیریتی مدیران بازاریا ...
» بررسی تأثیر شیوه آموزش مجازی بر توسعه مهارت‌های مدیریتی مدیران بازاریا ...
» مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی و بررسی عوامل مؤثر بر آن با توجه به ن ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» سایت رادیو صدای بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
بررسی چگونگی وضعیت وب سایت شوراهای کلانشهرهای ایران به منظور ابزار ارتباطی هویت برند شهر

نویسنده:
مهدیه شریف نتاج
mahdieh.sharif@gmail.com

TMBA چکیده:
نشان های تجاری از قدمت و تاریخ زیادی برخوردار هستند. آنها با انقلاب صنعتی ظهور یافته و از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی، در قالب موضوعی مدرن خود را مطرح ساخته اند. در همین زمینه باید بیان نمود که یکی از مهم ترین مباحث در حوزه برندینگ مرتبط با برند شهری بوده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی چگونگی وضعیت وب سایت شوراهای کلانشهرهای ایران به منظور ابزار ارتباطی هویت برند شهر بوده است. روش این تحقیق علمی-کاربردی و بررسی روی تحقیقات میدانی و کتابخانه ای می باشد. همچنین با توجه به کیفی بودن این تحقیق ابزار گردآوری اطلاعات مشاهده و چک لیست بوده است. در این تحقیق به منظور تحلیل اطلاعات از روش کیفی تحلیل محتوی و همچنین به منظور کد گذاری و تحلیل نقشه جامع از نرم افزار maxqoda استفاده شده است.  جامعه آماری این تحقیق را وب سایت های اصلی شورای شهر در کشور ایران تشکیل داده اند. در نهایت در بخش تجزیه و تحلیل اطلاعات ابتدا بر اساس محتوی سایت های مورد بررسی و همچنین میزان بازدید و تکمیل بودن وب سایت ها و سابقه فعالیت 15 وب سایت کلان شهر انتخاب گردید و سپس بر اساس مولفه های ارائه شده در مقاله پایه، تحلیل های مرتبط با هویت برند در حوزه طراحی برند، رفتار و ارتباط برند مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به تحلیل های صورت گرفته بنظر می رسد این وب سایت ها بدترین عملکرد را در حوزه طراحی برند داشته اند و بهترین عملکرد را می توان در حوزه رفتار برند شهری آنها مشاهده نمود.

واژگان کلیدی: وب سایت، تحلیل محتوی، maxqoda

 

ادامه مطلب