Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» بررسي اثرات به‌كارگيري مدل تعالي سازماني بر بهبود عملكرد در شركت قند پ ...
» ﺗأﺛﻴﺮ اﺟﺮاي اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻨﺪر شهیدرجایی ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤ ...
» تأثیر عوامل بازارپردازی بصری و ویژگیهای جمعیت شناختی مشتریان بر رفتار ...
» اطلاع‏ آفرینی؛ راهکارهای ایجاد کسب و کار اطلاعاتی در ناجا ...
» نقش مديريت ريسك بر كارايي نيروي انساني
» ایجاد تعهد در روابط میان خریدار و فروشنده: با چشم اندازی در قدرت یک را ...
» بازاریابی شهری و رقابت جهانی شهرها در عصر جهانی شدن ...
» بررسی تأثیر تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی بر بازاریابی خدمات آموزشی ...
» کاربست تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها به‌منظور سنجش کارایی مالی پروژه‌های ح ...
» تولید چابک و تأثیر آن در بنگاههای تولیدی ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سایت پادکست بازاریابی ایران
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
پایان نامه ها ، مقالات
  1. معرفی پایان‌نامه‌هایی که دفاع شده‌اند: در سطح فوق لیسانس و دکتری
  2. معرفی پایان‌نامه‌هایی که درحال دفاع هستند.
  3. معرفی عناوین و پروپوزالهای پذیرفته شده برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری
  4. معرفی مقالات منتشرشده از سوی استادان و دانشجویان دانشگاهها
 
 
بررسي اثرات به‌كارگيري مدل تعالي سازماني بر بهبود عملكرد در شركت قند پانيذفام
نویسنده:

سيد عباس حسيني نژاد
دانشجوي کارشناسي ارشد مديريت اجرايي
دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد علوم و تحقيقات آیت ا...آملی
 sahn.20091347@gmail.com
استاد راهنما:
مهدي الياسي
عضو هيأت علمي دانشکده حسابداري و مديريت دانشگاه علامه طباطبايي

TMBA چكيده:
سازمان اتكا ، يك سازمان اقتصادي- خدماتي كه ماموريت آن خلق ثروت جهت شايستگي دفاعي مي‌باشد و اين سازمان در قالب چند شركت در صنعتهاي قند، روغن، نساجي، كشاورزي، دامپروري و خدمات فروشگاهي و... كه هر كدام داراي واحد هاي تابعه ميباشند فعاليت مي‌نمايد و در حال حاضر هدف از اجراي مدل تعالي در طي چند سال اخير ارزيابي واحدهاي سازماني و متعاقبا شناسائي نقاط قابل بهبود براي بهبود كسب و كار بوده است.
كه اين بررسي مطالعاتي و ميداني متوجه شركت سازمان اتكا ميباشد تا اثرات بكارگيري مدل تعالي در مجموعه  شركت روغن‌كشي كه از سال 1383 تاكنون در پنج دوره از جايزه تعالي حضور مستمر داشته است  مورد نقد قرار گرفته و در ادامه راهكار هايي در زمينه اصلاح و بهبود اين فرآيند ارائه گردد. به منظور تعيين ميزان اهميت هركدام از 6 بعد مهم كسب و كار در شركت قند پانيذ فام  از ديدگاه مديران و كارشناسان مورد استفاده قرار گرفت .ابعادشش گانه شاخص هاي  كسب و كار بترتيب اهميت  تاثير گذاري عبارتند از:
1ـ بهبود بهره وري نيروي انساني  2ـ بهبود كيفيت محصولات و فرايندها 3ـ بهبود توليد و فروش       4ـ افزايش رضايت مشتريان 5ـ كاهش استرتژيك هزينه 6ـ ارتقاء تحقيقات و نوآوري
بنابر اين مشخص مي گردد كه بكار گيري مدل تعالي در شركت قند پانيذ فام بر روي شاخصهاي ششگانه مورد بررسي از  تاثير يكساني برخوردار نبوده و و بر روي مولفه‌هايي همچون نيز بهبود بهره‌وري و كيفيت محصولات، خدمات و فرايندها و بهبود توليد و فروش، رضايت مشتريان از اهميت بالاتري برخوردار است ولي بر روي مولفه‌هاي همچون كاهش استرتژيك هزينه ارتقاء تحقيقات و نوآوري تاثيري مثبتي نداشته است.

واژه‌هاي کليدي: مدل تعالي سازماني، بهبود عملکرد، مدل‌هاي کسب و کار

 

ادامه مطلب

 
 
ﺗأﺛﻴﺮ اﺟﺮاي اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻨﺪر شهیدرجایی ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻠﻲ
نویسنده:

محسن کرمانی نژاد
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(گرایش داخلی)
دانشگاه آزاد قشم
استاد راهنما:
دکتربراهویی

TMBA ﭼﻜﻴﺪه:
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻤﺘﺎز و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ایران و بخصوص ﺑﻨﺪر شهید رجایی در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ آن در ﻛﺮﻳـﺪورﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻤﺎل – ﺟﻨﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﺴـﻴﺮ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺘـﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗـﺮاري ارﺗﺒﺎﻃـﺎت و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت داﺧﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ‌اي در آﺳﻴﺎ ﺑﻪ‌وﻳﮋه ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺎده‌اي اﻳﺮان ﺑﻪ آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ از ﻣﺰاﻳـﺎ و ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎي ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب آﻣـﺪه و ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداري و اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب از آن ﻫﺎ، ﺑﻲ ﺷﻚ اﻓﻖ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي را ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ وﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي ﻛﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ آﻣﺎر ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ ﻛﺎﻻ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻢ ﺟـﻮار پیشﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪن از اﻳﻦ ﻗﺎﻓﻠﻪ زﻳﺎن ﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮي را ﺑـﺮاي ﻛﺸـﻮر در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻟﺬا در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺎط ﻗـﻮت، ﺿﻌﻒ، ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي ﺑﻨﺪر شهیدرجایی در اﻣﺮ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ ﻛﺎﻻ، اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ ازاﻳﻦ ﺑﻨﺪر ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﻄﻘـﻪ ودر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد. ﺿﻤﻦ آن و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰﻳﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺪر شهیدرجایی، ﺑﺨـﺶ درﻳـﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ (ﺟﺎده اي، رﻳﻠﻲ و ...) ﻛﻮﺷﺶ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ اﻳـﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺶ ﺗﺮي واﻗﻊ ﺷﻮد.
اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﻃﻴﻒ ﻟﻴﻜﺮت ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري را ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان و دﺳﺖاﻧـﺪرﻛﺎران ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ ﻛﺎﻻ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻨـﺎدر و درﻳـﺎﻧﻮردي، ﺷـﺮﻛﺖ کشتیراﻧــﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳــﺮان، ﮔﻤــﺮك، ﻓﺮﻣﺎﻧــﺪاري و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ درﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن بندرعباس و ﺑﻌﻀﻲ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﻲ وﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣﻲ‌دﻫﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ ﻓﺮﺿـﻴﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬاري، اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ژﻳﻮﭘﻠﻮﺗﻴـﻚ ﻛﺸﻮر و ﺑﻨﺪر شهیدرجایی، ﭘﺮورش ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼـﺺ و ﻋﻀـﻮﻳﺖ در ﺗﺸـﻜﻞ ﻫـﺎي ﺑـﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي وﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﻲ و اﺻـﻞ 44 ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﻲ ﻣـﻲ‌ﺑﺎﺷـﺪ. ﻫـﻢﭼﻨـﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎﻣﻞﺗﺮي در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ ﻛـﺎﻻ در ﺳـﻄﺢ ﻣﻠـﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷﻮد.

ﻛﻠﻴﺪ واژه‌ﻫﺎ: ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ،اﻗﺘﺼﺎد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ، اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﻨﺎدر، اﺷﺘﻐﺎل، اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار، ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ.

 

ادامه مطلب

 
 
تأثیر عوامل بازارپردازی بصری و ویژگیهای جمعیت شناختی مشتریان بر رفتار خرید آنی مشتریان
نویسندگان:

مرضیه احمدی فر
گروه مدیریت بازرگانی پردیس علوم و تحقیقات شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر عبدالله نعامی
گروه مدیریت بازرگانی تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی

TMBA چکیده:
خرید ناگهانی جنبه گسترده و مشخصی از سبک زندگی مصرف کنندگان است. گزارش شده است که 90 درصد کل مردم به طور گاه گاهی خرید های ناگهانی انجام می دهند و در مورد برخی کالاهای خاص ، 80 درصد کل خرید آن کالا را خرید های ناگهانی تشکیل می دهند. از این رو موضوع خرید ناگهانی برای محققین حوزه رفتار مصرف کننده ، اهمیت بسیار زیادی دارد . در این تحقیق به بررسی نقش عوامل مختلف از جمله بازار پردازی بصری ، جنسیت ، درآمد و سن بر خرید ناگهانی پرداخته شد. این تحقیق از لحاظ هدف ، کاربردی  بوده که با روش توصیفی پیمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماری تحقیق عبارت بود از کلیه مراجعین و مشتریان فروشگاه های رفاه که از میان آنها ، 400 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند و اطلاعات مورد نیاز، از طریق پرسشنامه هفت مرتبه ای لیکرت جمع آوری شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش رگرسیون غیر خطی تحلیل شد. نتایج نشان می دهد  که ویترین و نمای فروشگاه، نحوه چیدمان ، نورپردازی و نام تجاری به همراه سن و تحصیلات بر رفتار خرید آنی موثر است. اما نقش جنسیت و درآمد مورد تایید قرار نگرفت.

واژگان کلیدی: خرید آنی ـ فروشگاههای رفاه ـ چیدمان ـ بازارپردازی ـ نام تجاری

 

ادامه مطلب

 
 
اطلاع‏ آفرینی؛ راهکارهای ایجاد کسب و کار اطلاعاتی در ناجا
نویسندگان:

علیرضا ثلاثی
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارآفرینی دانشگاه علامه طباطبایی
Arax.Salasi@gmail.com
دکتر وجه الله قربانی‌زاده
دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر داود حسین¬پور
استادیار و مدیرگروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

TMBA چکیده:
امروزه در عصر اطلاعات و دوره انقلاب کارآفرینانه به سرمی‏بریم؛ عصری که در آن اطلاعات یکی از مهمترین دارایی‏های هر سازمان محسوب می‏شود و به دلیل ارزش بالا و حیاتی آن برای هر سازمان باید از آن به خوبی محافظت شود، چرا که اطلاعات عنصر تعیین کننده در مناسبات اجتماعی ‏می‏باشد. حال پرسش اینست که آیا ‏می‏توان از طریق فروش داده¬ها و اطلاعات به خلق ثروت مبادرت ورزید؟ برای پاسخ به این پرسش زمینه نوینی در پژوهش‏های کارآفرینی ایجاد شده است که از پیوند ابتدا و انتهای دو واژه اطلاعات و کارآفرینی  با نام ((اطلاع‏آفرینی)) شناخته ‏می‏شود. اطلاع‏آفرینی، کارآفرینی با اطلاعات و در اطلاع¬رسانی را باز ‏می‏نماید و به اطلاع‏‏آفرینان کمک ‏می‏کند تا در آوردگاهی به نام بازار، به هماوردی بپردازند و با سود آوری کامیاب شوند. این مقاله قصد دارد تا اصطلاح اطلاع‏آفرینی را روشن سازد. برای این منظور نخست  تعریفی از کارآفرینی و واژه¬های مشتق شده از آن ارائه می¬شود، همچنین مفهوم اطلاع‏آفرینی به عنوان یکی از انواع کارآفرینی با تکیه برمنابع علمی معتبر تشریح می¬شود. در ادامه سیر تحول و تکامل این واژه در پژوهش‏های کارآفرینی توضیح داده ‏می‏شود و در نهایت مبانی اطلاع‏آفرینی توصیف ‏می¬گردد. در پایان از شرکت پژوهش و توسعه ناجی به عنوان یک سازمان اطلاع‏آفرین در حوزه خدمات الکترونیک نیروی انتظامی یاد ‏می‏شود. درکل می¬توان گفت که مطالعه و بررسی ابعاد مختلف و عوامل اثر گذار بر اطلاع‏آفرینی باعث توسعه و گسترش کسب و کار‏های اطلاعات محور می‏گرددکه توسعه پایدار را به همراه خواهد داشت.

واژگان کلیدی: کسب و کار اطلاعاتی  _ کارآفرینی اطلاعاتی _اطلاع ‏آفرینی

 

ادامه مطلب

 
 
نقش مديريت ريسك بر كارايي نيروي انساني
نویسنده:

معین فروغی
کارشناسی ارشد صنایع سیستم و بهره‌وری
دانشگاه صنعتی اصفهان
استاد راهنما:
دکتر بیجاری، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

TMBA چکیده:
این پژوهش تحت عنوان نقش مديريت ريسك بر كارايي نيروي انساني است. از آنجایی که مدیریت ریسک یک فرایند سنجش یا ارزیابی همچنین طراحی استراتژیهایی برای اداره ریسک محسوب می‌شود، مانند سایر رشته‌های دانش مدیریت از دانشها، ضابطه‌ها، اصول و قاعده‌های ویژه‌ای برای دستیابی به هدفهای از پیش تعیین‌شده، بهره می‌گیرد. این اهداف شامل:بقاء،  صرفه جوئي، ايجاد سطح قابل قبولي از نگراني و اضطراب، ثبات عايدات يا درآمدها، عدم توقف عمليات و يا ايجاد حداقل تاخيرات، رشد مداوم و تخصيص به هنگام براي توسعه، مسئوليت اجتماعي يا سودمند نمودن شركت، و رعايت مقررات نگهداري سوابق سازمان و موارد مرتبط با ريسك و ساير الزامات خارجي است. با توجه به تحولات عمده در محیط کسب و کار امروز مدیریت ریسک در جهت توانایی برخورد با روابط درونی و وابستگی های مبهم و بغرنج میان فناوری و داده‌ها و ... سبک مدیریت مهم و ضروری محسوب می شود.لذا در این پژوهش نقش مدیریت ریسک بر کارایی نیروی انسانی از چند منظر مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدا عناصر اصلی، ماهیت و ضرورت مدیریت ریسک، اهداف مدیریت ریسک، ماهیت مدیریت ریسک و شش گام اصلی در فرایند مدیریت ریسک مورد بررسی قرار می دهد و سپس به ارتباط این دو حوزه از دانش مدیریت می پردازد. بنابر نتایج بدست آمده هدف از برنامه ریزی برای مدیریت ریسک آن است که اطمینان حاصل شود تمام ریسکها به درستی شناسایی شده اند و مورد تحلیل قرار گرفته اند. از مهمترین زمینه های کاهش کارایی نیروی انسانی عوامل درون سازمانی از قبیل سیستم پاداش و تنبیه، افزایش زمان کار، کمبود حقوق و دستمزد، روابط و اخلاق ناسالم بین کارکنان، عدم بهداشت مناسب محیط کار... و عوامل برون سازمانی از قبیل انتظارات و قوانین غیر شفاف، فشار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محیط برون سازمانی می باشد.

واژگان کلیدی: مديريت ريسك، كارايي نيروي انساني، منابع انساني

 

ادامه مطلب

 
 
ایجاد تعهد در روابط میان خریدار و فروشنده: با چشم اندازی در قدرت یک رابطه
نویسنده:

صدف علی عرب
دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی
استاد راهنما:
دکتر بهرام خیری، استادیار مدیریت بازرگانی
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
sadafarab6@gmail.com

TMBA چکیده:
قدرت رابطه ی میان شرکت خریدار و فروشنده یک عامل حیاتی در درک و شکل دهی تعهد می باشد. این مطالعه به بررسی ادراک چهار بعد قدرت رابطه و تاثیرشان در تعهد شرکت های خریدار به شرکت های فروشنده می پردازد. یک نظرسنجی از 120 سازمان خریدار در ایران نشان می دهد سه عامل از چهار عامل شناسایی شده (شدت احساسی -اعتماد متقابل -خدمات متقابل ) ارتباط مثبتی با تعهد سازمان خریدار به سازمان فروشنده دارد.  جالب آن که قوی ترین ارتباط، میان شدت احساسی و تعهد شناسایی شده است. این مطالعه، به ادبیات بازاریابی صنعتی، از طریق افزایش و پیشبرد دانش درباره ی تفاوت های رفتاری و جنبه های احساسی ارتباط بر تعهد در روابط صنعتی کمک می کند. این مطالعه به مدیران در شرکت های تولیدی، پیشنهاد می کند که ارتباطات رفتاری و اشتراک های احساسیشان را با سازمان های خریدار در استراتژی های ارتباطی بازاریابی افزایش دهند.

واژگان کلیدی: تعهد به فروشنده، روابط میان خریدار و فروشنده، شدت احساسی، اعتماد متقابل.

 

ادامه مطلب

 
 
بازاریابی شهری و رقابت جهانی شهرها در عصر جهانی شدن
نویسندگان:

محمود عامری سیاهویی
دکتری مدیریت مالی، هیئت علمی دانشگاه پیام نور
mahmood.ameri81@gmail.com
آمنه فلاحت دهبارزی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی، دانشگاه آزاد بندرعباس
ameneh.falahat@gmail.com
ربابه رنج کش دهبارز
دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی
 robabehranjkash@gmail.com

TMBA چکیده:
جهانی شدن به ویژه جهانی شدن اقتصاد تحولات عظیمی را در سطح شهرها رقم زده است. شهرها در یک رقابت پایان ناپذیر برای کسب جایگاه بالاتر در سلسله مراتب شهرهای جهانی و برای کسب بیشترین قدرت و ثروت با یکدیگر به رقابت می پردازند. به گونه ای که رقابت پذیری یکی از ویژگی های بارز شهرهای ابتدای قرن بیست و یکم شده است. جهانی شدن تمام گیتی را به صحنه بازار  دائمی تبدیل کرده است و شهرها مهمترین بازیگران این صحنه جهانی هستند. بازاریابی شهري فرصت رقابت بیشتر را براي شهرها ایجاد می کند. و شهرها را درکسب جایگاه والاتر در سلسله مراتب جهانی یاری می کند. هدف این مقاله بررسی نقش بازاریابی شهری در رقابت جهانی شهرها در فرایند جهانی شدن است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و برای جمع اوری اطلاعات از روش اسنادی استفاده شده است. و اطلاعات لازم از کتاب ها، مقالات و سایت های اینترنتی گردآوری شده است. نتایج تحقیق بیانگر نقش بسیار مهم بازاریابی در توسعه و موفقیت شهرها در جذب سرمایه و سایر مولفه های قدرت و ثروت است. اهمیت روز افزون کیفیت محیط طبیعی و ساخت و ساز در ترکیب با تدارك خدمات اجتماعی، اقامتی، احیاء مجدد و خدمات فرهنگی یک عامل هدایت کننده در پوشش توجه به بازاریابی شهري است.
واژگان کلیدی: بازاریابی، شهر، رقابت ، جهانی شدن

 

ادامه مطلب

 
 
بررسی تأثیر تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی بر بازاریابی خدمات آموزشی

در بین دانشجویان مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد بندرعباس
نویسندگان:
محمود عامری سیاهویی
انسیه ایمانپور
تینا تقی پور
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی

TMBA چکیده:
- زمینه و هدف: امروزه شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی در سطح جامعه و جهان تبدیل شده است. از آنجایی که اطلاع دقیقی از میزان تاثیر تبلیغات در شبکه های اجتماعی در بازاریابی خدمات آموزشی به منظور معرفی و ارایه خدمات آموزشی منایب و با کیفیت وجود ندارد این مطالعه با هدف بررسی میزان تاثیر تبلیغات در شبکه های آموزشی بر بازاریابی خدمات آموزشی در بین دانشجویان مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد بندرعباس در نیم سال اول تحصیلی سال 93 انجام گرفت.
- روش کار: در این مطالعه توصیفی تحلیلی تعداد 95 نفر به طور تصادفی از جامعه 235 نفری انتخاب و در این مطالعه شرکت کردند و پرسشنامه محقق ساخته پس از تایید روایی و پایایی در اختیار آنها قرار گرفت و پس از تکمیل جهت تحلیل آماری در نرم افزار ذspss وارد گردید.
- یافته ها: پس از تحلیل آماری داده ها مشخص شد که  پاسخ دهندگان با میانگین امتیاز 3.64 با شبکه های اجتماعی آشنایی داشتند  و با میانگین امتیاز 2.95 تبلیغات موجود در شبکه های اجتماعی برای آنها جذاب بود ولی استفاده هدفمند از شبکه های اجتماعی به منظور آشنایی و بهره گیری از خدمات موسسات آموزشی در سطح متوسطی قرار دارد.
- نتیجه گیری: با توجه به میزان آشنایی با شبکه های اجتماعی و میزان استفاده از آنها می توان از ظرفیت بالقوه شبکه های اجتماعی به عنوان بستر بسیار مناسب جهت تبلیغات هدفمند ، کاربردی و مدرن در زمینه بازاریابی خدمات آموزشی استفاده نمود و با کار اصولی در این زمینه فرهنگ استفاده هدفمند و کاربردی از این شبکه های اجتماعی جهت ارتقای سطح آموزش و به دنبال آن افزایش آگاهی و دانش افراد ایجاد نمود.

 

ادامه مطلب

 
 
کاربست تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها به‌منظور سنجش کارایی مالی پروژه‌های حمل‌ونقل شهرداری
نویسنده:

زینب اکبرزاده
دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری
دانشکده حسابداری دانشگاه علوم تحقیقات مازندران
 akbarzadehz@yahoo.com.sg
استاد راهنما:
دکتر خسرو فغانی
استادیار و مدیر گروه حسابداری دانشگاه علوم تحقیقات مازندران
kh.makrani@chmail.ir

TMBA چکیده:
حمل و نقل یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه هر جامعه ای محسوب می شود، بالا بودن کارایی این بخش اقتصاد از اهمیت زیادی برخوردار است .با توجه به اهمیت حمل و نقل به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه جامعه ، و مبحث بهینه سازی مدیریت هزینه ها در حمل و نقل،لزوم شناخت تکنیک هایی که با تکیه بر شاخص های مالی امکان ارزیابی پروژه های حمل و نقل را داشته باشند ضروری به نظر می رسد. که در این پژوهش بر آن شدیم به معرفی یکی از روش های نوین ارزیابی عملکرد به نام تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA)  بپردازیم،نتایج پژوهشها نشان می دهد، تکنیک DEA یکی از روش های کاربردی جهت سنجش کارایی مالی سازمان ها می باشد.لذا در پژوهش حاضر به بررسی این تکنیک در سنجش کارایی مالی پروژه های حمل و نقل شهرداری می پردازیم.
واژگان کلیدی: سنجش کارایی، تکنیک تحلیل پوششی داده ها، مدیریت هزینه، پروژه های حمل و نقل

 

ادامه مطلب

 

 
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 101 صفحه بعد