Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» بررسی تاثیر فناوری اطلاعات وارتباطات (ICT) برعملكرد شركت پتروشيمي فجر ...
» معرفی کتاب: مسئولیت‌پذیری اجتماعی سازمانی ...
» بررسی علل مقاومت در برابر پذیرش بانکداری تلفن همراه (نرم ‏افزار همراه ...
» شناسايي عوامل كليدي موفقيت در پياده سازي سيستم مديريت ارتباط با مشتري ...
» روش های ورود به بازارهای بین المللی
» بازاریابی الکترونیک: مدیریت ارتباط با مشتری ...
» الگوسازی معادلات ساختاری در پژوهشهای علوم رفتاری ...
» تحلیل تطبیقی استراتژی های سازمان های موفق وناموفق مطالعه موردی: دو دور ...
» بازاریابی پست مدرن
» بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده د ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سایت پادکست بازاریابی ایران
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ

 
پایان نامه ها ، مقالات
  1. معرفی پایان‌نامه‌هایی که دفاع شده‌اند: در سطح فوق لیسانس و دکتری
  2. معرفی پایان‌نامه‌هایی که درحال دفاع هستند.
  3. معرفی عناوین و پروپوزالهای پذیرفته شده برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری
  4. معرفی مقالات منتشرشده از سوی استادان و دانشجویان دانشگاهها
 
 
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات وارتباطات (ICT) برعملكرد شركت پتروشيمي فجر با استفاده از الگوي كارت امتيازي متوازن(BSC )

نویسندگان :

دكتر بلقيس باورصاد

سيداحسان شجاعي

مهدي طاهري

 دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت صنعتي

taheri_639@yahoo.com

 

TMBA چکیده:
هدف تحقيق حاضر بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملكرد سازماني بر اساس الگوي كارت امتيازي متوازن (BSC) در شركت پتروشيمي فجر مي باشد. روش تحقيق ، توصيفي و از نوع پيمايشي است. جامعه آماري اين تحقيق كليه مديران و كاركنان شركت پتروشيمي فجر به تعداد 624 نفر مي باشد، كه از بين اين جامعه 202 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. كه با توجه به ناهمگني و درجه بندي متفاوت نمونه، از روش نمونه گيري طبقه اي- تصادفي استفاده مي شود. براي جمع آوري اطلاعات در اين پژوهش از پرسشنامه استفاده گرديده است. تعيين تاثير بكارگيري فناوري اطلاعات بر بهبود عملكرد سازماني شركت پتروشيمي فجر بر اساس الگوي كارت امتيازي متوازن بعنوان هدف اصلي تحقيق و تعيين تاثير بكارگيري فناوري اطلاعات بر بهبود فرآيندهاي داخلي ، افزايش رشدو يادگيري، ميزان افزايش رضايت مشتريان و ميزان بهبود مالي در شركت مورد مطالعه به عنوان اهداف فرعي تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد. بخش اول پرسشنامه شامل سوالات عمومي و بخش دوم آن بر اساس طيف ليكرت مي باشد. جهت روايي پرسشنامه از طريق متخصصان و اساتيد راهنما و مشاور و به منظور پايايي آن  از روش اندازه گيري آلفاي كرونباخ استفاده شد كه مقدار آن 93% بدست آمد. تحقيق حاضر از نوع كاربردي و از لحاظ روش تحقيق ، توصيفي  است. تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش در دو سطح آمار توصيفي و آمار استنباطي صورت گرفت.
جهت تحليل داده ها از آزمونهاي نرمال بودن نمره عاملها (1-sample k-s) ، مناسب بودن وضعيت عاملها ( One sample t test )، يكسان بودن اهميت عاملها (K related sample ) و تحليل واريانس يكطرفه ( Anova ) با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده گرديد. يافته هاي پژوهش نشان داد كه بيشترين تاثير فناوري اطلاعات مربوط به فرآيندهاي داخلي و كمترين تاثير مربوط به بهبود مالي مي باشد. در مجموع اينگونه بدست آمد كه بهبود عملكرد سازماني بر اساس الگوي كارت امتيازي متوازن در حد زياد متاثر از فناوري اطلاعات مي باشد.

واژگان کلیدی:
فناوري اطلاعات ، عملكرد سازماني، كارت امتيازي متوازن (BSC) ، شركت پتروشيمي فجر. 

ادامه مطلب

 


 
 
بررسی علل مقاومت در برابر پذیرش بانکداری تلفن همراه (نرم ‏افزار همراه بانک)

نویسندگان :

امین خادمی
Khademi.ami@gmail.com

کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، تهران، ایران
حسن مهرمنش
h_mehrmanesh@yahoo.com
استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی

 

TMBA چکیده :
این تحقیق در راستای بررسی علل مقاومت در برابر پذیرش همراه بانک در شعب بانک صادرات انجام شده است. در این تحقیق 500 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی به عنوان جامعه آماری انتخاب شده و با استفاده از فرمول کوکران 387 نفر بعنوان نمونه آماری استفاده می شود. در این تحقیق جهت اثبات فرضیه ها از روش مدل معادلات ساختاری استفاده شده است.
تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته و مشتمل بر 26 گویه اعم از جدولی و سوالی می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که بین موانع فنی، روانشناسی و فرهنگی، مالی، مخاطره ای با پذیرش همراه بانک در بانک صادرات رابطه وجود دارد .

واژگان کلیدی :  همراه بانک، موانع روانشناسی و فرهنگی، موانع فنی، موانع مالی، موانع مخاطره ای، مدل معادلات ساختاری.

ادامه مطلب

 
 
شناسايي عوامل كليدي موفقيت در پياده سازي سيستم مديريت ارتباط با مشتري درشرکتهای خدمات بندری ودریایی

نویسندگان :

محمد محمودی، هیات علمی، مدیریت بازرگانی، دکترا

علی علیدوست اقدم

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی)

110alidoost@gmail.com

 

 TMBA چکیده :
پژوهش حاضر باهدف بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری درشرکتهای خدمات بندر ودریایی (مطالعه موردی شرکت تایدواتر) درناحیه بندرعباس درسال 1391 انجام گردید. مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) فرآیندی است دوجانبه برای رسیدن به بهترین موازنه بین سرمایه شرکت و ارضای نیازهای مشتریان که حداکثر سودآوری را تضمین کند. شركتهاي خدمات بندری يكي از نهادهاي پويا و مهم در بسياري از كشورهاي جهان به حساب مي آيند. امروزه مشتريان نقش كليدي و بسيار مهم را در عرصه اقتصادي دنيا ايفا مي‌كنند زيرا افزايش آگاهي همه جانبه آنان نسبت به بازار محصولات و دسترسي به اطلاعات فراوان و كانالهاي متنوع ارائه و توزيع كالا جهت انتخاب يك محصول سبب شده تا وفاداري كمتري نسبت به تأمين كنندگان خود نشان دهند و به همين علت مسئله چگونگي برقراري ارتباط با مشتريان و حفظ دراز مدت اين ارتباط از جمله مهمترين مسائل مؤثر در دوام و ثبات شركتها در عرصه رقابت و سودآوري بيشتر آنان مي‌باشد. از آنجايي كه الزامات قوي اقتصادي، اجتماعي و تكنولوژيكي، مدل هاي سنتي كسب و كار را منسوخ نموده اند، CRM در كسب و كار و محيط تكنولوژيك جديد به يك اولويت تبديل شده است. سيستم مديريت ارتباط با مشتري کوششي سخت افزاري- نرم افزاري است که به عنوان يکي از الگوهاي بازاريابي رابطه اي مطرح شده است. در اين تحقيق، باتوجه به حجم نمونه (81 نفر ) تعداد 90 پرسشنامه بين مديران وكارشناسان شركتهای خدمات بندری و دریایی در ناحیه هرمزگان توزيع شد، كه از اين تعداد پرسشنامه ، تعداد 84 پرسشنامه تكميل گرديده و بازگردانده شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. به منظور تجزيه و تحليل داده ها نيز از نرم افزار SPSS و بكارگيري آزمون هاي آلفاي كرونباخ، T-Student و آزمون فريدمن استفاده گرديده است. در ادامه بكارگيري آزمونها و تكنيك هاي ذكر شده را در مراحل مختلف تحقيق بيان مي نماييم هدف اصلي در اجراي اين تحقيق عبارت است از شناسايي عوامل كليدي موفقيت در پياده سازي "مديريت ارتباط با مشتري" (CRM) در شرکتهای خدمات بندری ودریایی است. آیا شرکتهای خدمات بندری و دریایی به منظور اجرا و پیاده سازی CRM، سازماندهی مناسبی را دارا مي باشد؟ طی آزمون هایی که بر اساس مشاهدات از عوامل مؤثر بر پیاد ه سازی CRM («تمرکز بر مشتریان کلیدی»«سازماندهی متناسب»«استفاده از مدیریت دانش»«تکنولوژی») در شرکتهای خدمات بندری و دریایی به عمل آمد، مشخص گردید که شرکتهای خدمات بندری و دریایی به منظور پیاده سازی سیستم CRM در هر یک از عوامل موثر چهارگانه فوق دارای ضعف می باشد.

واژگان کلیدی : مدیریت ارتباط بامشتری؛ سازماندهی متناسب؛ مدیریت دانش

ادامه مطلب

 
 
روش های ورود به بازارهای بین المللی

نویسنده :

حجت مستقیمی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی

 

TMBA چکیده:
امروزه شرکت ها مرزها را زیرپاگذاشته وجهانی شده اند. بسیاری از شرکتها قسمتی از سهم فروش و سود خود را از عملیات بازاریابی در کشورهای دیگر به دست می آورند. عمده ترين هدف شركت ها از ورود به بازارهاي بين المللي، ايجاد  فرصتهاي مناسب براي كسب سود است. در این مقاله مروری کوشیده شده که با بررسی تجارت بین المللی ، پیمایشی در انواع  راهبرد های مناسب جهت ورود به بازارهای جهانی انجام شود. مزیت ها و مسائل هریک بررسی شود  و در نهایت روش های مدیریت بازاریابی برای ورود موفق به عرصه بین المللی بیان گردد.

 

ادامه مطلب

 
 
بازاریابی الکترونیک: مدیریت ارتباط با مشتری

نویسندگان:

دکتر شهباز برآهویی، استادیار، مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دکترا

نسیم تاجیک
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
دانشگاه پیام نور
nasimtajik66@yahoo.com

TMBA چکیده:
چگونه از مشتریان اطلاعات کسب کنید وچگونه باهریک از مشتریان ارتباط دوستانه برقرار کنیم؟
در سال های اخیر باتوجه به رشد فزاینده ای که بازاریابی داشته است اهمیت برنامه ریزی برای بازاریابی به وضوح آشکار خواهد شد.در بازاریابی ابتدا باید هویت مشتری را بشناسیم وهریک از آنها را بطور جداگانه مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرار دهیم هرچه میزان ارتباط سازمان ومشتری بیشتر باشد باعث ایجاد صمیمیت بیشتری می شود ومی توان مشتری را بهتر به سازمان خود وابسته نمود وبرای ایجاد این ارتباط دوسویه نیاز به اطلاعاتی دقیق از مشتریان داشته باشیم که بازاریابی الکترونیک با استفاده از فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی این امکان را فراهم ساخته است.

واژگان کلیدی:  بازاریابی الکترونیک،ارتباط با مشتری،حفظ مشتری،مدیریت ارتباط با مشتری

ادامه مطلب

 
 
تحلیل تطبیقی استراتژی های سازمان های موفق وناموفق مطالعه موردی: دو دوره مدیریت سنتی ومدیریت جدید درشرکت شمه

 

نویسندگان :

دکترمحمدتقی امینی
دانشیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور  
m_amini@pnu.ac.ir
سیمین وطن خواه تربه بر، فوق لیسانس MBA
مدرس دانشگاه جامع علمی-کاربردی بندرعباس
sn.vatankhah.edu.ir@gmail.com
دکتر شهباز براهوئی
دکترای مدیریت توسعه صادرات، استادیار دانشگاه آزاد واحد قشم
parsa89.b@gmail.com
سیدحسین طالب نیا ، دکترای دامپزشکی ،اداره شیلات بندرعباس ،
Dr.htalebnia@yahoo.com


TMBAچکیده:
شرکت مروارید صید هرمز مراحل ساخت کارخانه شمه را در سال 1385 آغاز ودرسال1389به پایان رساند. همزمان باآغازبرداشت میگوازمزارع پرورش میگودرسال1389فعالیت کارخانه شمه که فرآوری آبزیان وتولیدغذاهای آماده وطبخ شده است،آغاز گردید.مساله ای که مادراینجاباآن مواجه هستیم،تحلیلی بین دومقطع زمانی شرکت دریک صنعت وبافعالیت های متفاوت سنتی(محصول محوری یا انبوه)وجدید(مشتری محوری یا ناب) در شرکت شمه است،ومابه دنبال چرایی موفقیت شیوه جدید نسبت به عدم موفقیت شیوه سنتی،یاموفقیت بیشتر یک روش نسبت به موفقیت کمترروش دیگرمی باشد. که ماباتحلیل تطبیقی سعی دریافتن آن نمودیم.براي انجام اين پژوهش ازروش پرسشنامه،مشاهده،مصاحبه وقوم نگاری استفاده شده است . پرسشنامه داراي 100سوال است كه وضعيت هرمقطع مدیریتی رادر20حوزه مختلف مي سنجد.پاسخ ها 5گزينه اي مي باشدكه جهت مقايسه وتحليل بهتر،جوابهاي كيفي تبديل به عددودرنهايت به میانگین تبدیل شده است.نمونه آماری12نفراز 17نفر جامعه آماری مدیران کارخانه شمه می باشند،دراین تحقیق برای اعتبار هرچه بیشترتحقیق،سعی گردیده نمونه آماری تاحد امکان به جامعه آماری نزدیک باشد.درنهایت به این نتیجه می رسیم که،عملکردشرکت شمه درمدیریت جدیدموفق ترازعملکردش درمدیریت سنتی می باشد.


واژگان کلیدی :
شرکت شمه ، مزیت رقابت ، تحلیل تطبیقی ، استراتژی ، مدیریت.

ادامه مطلب

 
 
بازاریابی پست مدرن

نویسندگان :

محمدعلی مهدی زاده فرد
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
محمدرضا کریمی علویجه، استادیار و دکترای بازاریابی


TMBA چکیده :
پست مدرنیسم تحولات زیادی را در عرصه فرهنگ، فناوری، اقتصاد، هنر و دیگر حوزه ها به ارمغان آورده است. حوزه مدیریت نیز به عنوان یکی از علوم میان رشته ای دچار تحولات شگرفتی شده است. یکی از زمینه های به شدت پویای این حوزه فعالیت های بازاریابی است که به دلیل ارتباط با افراد و جامعه متاثر از تحولات فرهنگی و نگرشی است که پست مدرنیسم جلوه ای نو از آن قلمداد می گردد. بسیاری بر این باورند که با ظهور پست مدرنیسم دوران طلایی بازاریابی مدرن به پایان رسیده است و تئوری های بازاریابی نیاز به بازنگری جدی و اساسی دارند. در این  مقاله ضمن بررسی نظریات مختلف در مورد پست مدرنیسم و چالش هایی که برای بازاریابی مدرن ایجاد نموده است، مکاتب مختلف بازاریابی پست مدرن، ویژگی های این نوع بازاریابی، مفاهیم جدید مطروحه ناشی از این فلسفه و وجوه تمایز این نظریات با دوره قبل تبیین شده است.

ادامه مطلب

 
 
بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان :

مهرداد کاکاعلی صومعه سرایی

دکتر محسن محمد  نوربخش لنگرودی

دکتر شاعر بیابانی
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات رشت
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

TMBA چکیده :
اين تحقيق به بررسي رابطه بين مديريت سرمايه در گردش و عملکرد مالی در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است .به اين منظور تعداد 61 شرکت در طي دوره زماني 1385-1390 انتخاب گرديد.در اين تحقيق اثر متغيرهاي مختلف مديريت سرمايه در گردش شامل متوسط دوره وصول مطالبات،دوره گردش موجودي كالا،متوسط دوره پرداخت بدهي و چرخه تبديل وجه نقد را بر ارزش شرکت و سود ناخالص عملياتي شركتها مورد مطالعه قرار داده ايم. اندازه شرکت ، رشد فروش، اهرم مالی، دارایی های ثابت به کل دارایی ها، تغییر پذیری درآمد خالص عملیاتی و رشد تولید ناخالص ملی که به عنوان متغيرهاي كنترلي مورد استفاده قرار گرفته است، براي تجزيه وتحليل از همبستگي پيرسون و رگرسيون استفاده شده است.
نتايج تحقيق حاضر كه در قالب هشت فرض تاثير مديريت سرمايه در گردش را بر عملکرد مالی شركت ها مورد بررسي قرار داده است حاكي از اين است كه با توجه به معناداری فوق العاده ضعیف بين چرخه تبديل وجه نقد و اجزاء آن شامل دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودي ها و دوره واريز حساب های پرداختنی با سودآوري شركت ها رابطه معكوس معنا داري وجود دارد و مديران شركت ها مي توانند با كاهش دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودي ها، در حد مطلوب سودآوري شركتشان را افزايش دهند.


واژگان کلیدی: سرمايه در گردش،مديريت سرمايه در گردش،سودآوري، متوسط دوره وصول

ادامه مطلب

 
 
بسته بندی سبز در صنعت مواد غذایی

نویسندگان :

علی وفا
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – بازاریابی
دانشگاه علامه طباطبایی
Alivafa1@hotmail.com
دکتر محمدرضا کریمی علویجه،
عضو هیئت علمی دانشگاه، مدیریت بازرگانی - بازاریابی،

 

TMBA چکیده:
مصرف منابع و حفاظت از محیط زیست امروزه به دو موضوع عمده زیست محیطی جهانی تبدیل شده اند، بسته بندی مدرن جز پژوهش های داغ در خارج از کشور و همچنین در ایران تبدیل شده است، این مقاله به شرح و توصیف توسعه بسته بندی سبز، نانوتکنولوژی در بسته بندی، حفاظت از محیط زیست در بازارهای بین المللی و ایده های جدید بسته بندی که به کاهش آلودگی محیط زیست کمک می کند می پردازد.

واژگان کلیدی:
بسته بندی سبز، حفاظت از محیط زیست، ایده های سبز بسته بندی، بسته بندی مواد غذایی 

ادامه مطلب

 

 
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 77 صفحه بعد