Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» تعیین چالشها و موانع و راهکارهای پیاده‌سازی دولت الکترونیک (مطالعه مور ...
» تأثیر برندینگ و تبلیغات بر وفاداری مشتریان ...
» گردشگري اسپانيا و درآمد نفتي ايران
» بازاریابی اینترنتی و چالشهای آن در ایران ...
» بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر روند تجهیز منابع مؤسسات مالی و بانك‌ها (ن ...
» بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی و انگیزش افراد با رفتار تسهیم دانش و قصد تس ...
» بررسی مفهوم عناصر تصویری بسته بندي با تصوير ذهني برند ...
» بررسی تأثیر شیوه آموزش مجازی بر توسعه مهارت‌های مدیریتی مدیران بازاریا ...
» بررسی تأثیر شیوه آموزش مجازی بر توسعه مهارت‌های مدیریتی مدیران بازاریا ...
» مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی و بررسی عوامل مؤثر بر آن با توجه به ن ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» سایت رادیو صدای بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی و بررسی عوامل مؤثر بر آن با توجه به نقش متغیرهای حمایت اجتماعی و رضایت مصرف‌کننده

نویسنده:
سمیرا فلاحت‌گر
دانشجوی دکتری رشته‌ی مدیریت بازرگانی- بازاریابی واحد رشت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس مرکز بین‌الملل بندرانزلی
استاد راهنما:
نرگس دل‌افروز
استادیار و مدیر گروه مدیریت بازرگانی- بازاریابی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و پردیس مرکز بین الملل بندرانزلی
ایمیل نویسنده مسئول :
samira.falahatgar.kh@gmail.com

TMBA چکیده:
بر اساس آموزه‌‌های برآمده از نظریه مبادله اجتماعی، ادراکات مطلوب مصرف‌کنندگان از رفتار سازمان نسبت به خویش بر رفتارهای مثبت خرید آنان اثر خواهد گذاشت. همچنین رفتارهای شهروندی به ‌عنوان رفتارهای اختیاری و آگاهانه مشتری، تأثیر به سزایی بر عملکرد فردی و سازمانی دارد. لذا با توجه به تئوری تبادل اجتماعی، رفتارهای شهروندی، تحت تأثیر درک حمایت اجتماعی سازمانی از آن‌ها قرار دارد. از سویی دیگر توجه به رضایت مشتری از مهم‌ترین جنبه‌های مدیریتی سازمان‌ها است. دستیابی به رضایت مشتری و حفظ آن یکی از جدیدترین چالشهایی می‌باشد که مدیریت در صنایع خدماتی با آن مواجه هستند. در صنایع خدماتی و سازمان ها، رضایت مشتری تعیین کننده و حیاتی می باشد و به عنوان راز موفقیت محسوب می شود. بنابراین، برای توسعه و بهبود کسب و کارها، مدیران در سازمان ها و صنایع خدماتی باید یک در صحیح و شفاف از عواملی داشته باشند که ارزشهای بالاتری را برای مشتریان فراهم می کنند. حمایت اطلاعاتی و عاطفی از طریق ارائه بازخورد به شرکت، توصیه ها و کمک به دیگر مصرف کنندگان به طور قابل توجهی بر رفتار شهروندی از طریق رضایت مصرف کننده تاثیر می -گذارد. علاوه بر این، حمایت اطلاعاتی و عاطفی از سوی شرکت ها و دیگر مصرف کنندگان، تاثیرات مختلفی بر رضایت مصرف کننده می گذارد.
کلیدواژه: رفتار شهروندی سازمانی، حمایت اجتماعی، رضایت مصرف کننده.

ادامه مطلب

 
 
بررسی چگونگی وضعیت وب سایت شوراهای کلانشهرهای ایران به منظور ابزار ارتباطی هویت برند شهر

نویسنده:
مهدیه شریف نتاج
mahdieh.sharif@gmail.com

TMBA چکیده:
نشان های تجاری از قدمت و تاریخ زیادی برخوردار هستند. آنها با انقلاب صنعتی ظهور یافته و از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی، در قالب موضوعی مدرن خود را مطرح ساخته اند. در همین زمینه باید بیان نمود که یکی از مهم ترین مباحث در حوزه برندینگ مرتبط با برند شهری بوده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی چگونگی وضعیت وب سایت شوراهای کلانشهرهای ایران به منظور ابزار ارتباطی هویت برند شهر بوده است. روش این تحقیق علمی-کاربردی و بررسی روی تحقیقات میدانی و کتابخانه ای می باشد. همچنین با توجه به کیفی بودن این تحقیق ابزار گردآوری اطلاعات مشاهده و چک لیست بوده است. در این تحقیق به منظور تحلیل اطلاعات از روش کیفی تحلیل محتوی و همچنین به منظور کد گذاری و تحلیل نقشه جامع از نرم افزار maxqoda استفاده شده است.  جامعه آماری این تحقیق را وب سایت های اصلی شورای شهر در کشور ایران تشکیل داده اند. در نهایت در بخش تجزیه و تحلیل اطلاعات ابتدا بر اساس محتوی سایت های مورد بررسی و همچنین میزان بازدید و تکمیل بودن وب سایت ها و سابقه فعالیت 15 وب سایت کلان شهر انتخاب گردید و سپس بر اساس مولفه های ارائه شده در مقاله پایه، تحلیل های مرتبط با هویت برند در حوزه طراحی برند، رفتار و ارتباط برند مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به تحلیل های صورت گرفته بنظر می رسد این وب سایت ها بدترین عملکرد را در حوزه طراحی برند داشته اند و بهترین عملکرد را می توان در حوزه رفتار برند شهری آنها مشاهده نمود.

واژگان کلیدی: وب سایت، تحلیل محتوی، maxqoda

 

ادامه مطلب

 
 
بررسی نقش تجزیه و تحلیل مشتری در بهبود عملکرد مالی بانک صادرات استان البرز

نویسندگان:
علیرضا مهرپویانی
دانشجوی دکترای مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
فاطمه عزت ور
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (مالی)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
استاد راهنما :بهرام خیری، استادیار مدیریت بازرگانی
amehrpooyan@yahoo.com

TMBA چکیده:
هدف پژوهش تعیین تاثیر تجزیه و تحلیل مشتری بر عملکرد مالی در بانک صادرات استان البرز بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماري پژوهش را کليه کارمندان بانک صادرات استان البرز در بهار 1396 تشکیل داده اند و تعداد آن ها 720 نفر بوده و با توجه به جدول مورگان، تعداد نمونه ها 256 نفر در نظر گرفته شد و روش نمونه گيري نیز به صورت نمونه گيري تصادفي ساده است. در جمع آوري داده هاي پژوهش نیز از دو روش کتابخانه اي و ميداني بوده و پرسشنامه پژوهش برگرفته شده از مطالعه تامچزیک و همکاران (2016) می باشد که روایی آن از طریق روایی محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل داده ها نیز از مدل معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS 20 و Lisrel استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد تحلیل مشتری بر عملکرد مالی در بانک صادرات استان البرز تاثیر معنادار ندارد اما تحلیل مشتری بر رسمی سازی دانش پردازش شده، اضافه کردن به فروش و دستیابی مجدد به مشتریان قبلی در بانک صادرات استان البرز تاثیر معنادار دارد. همچنین اضافه کردن به فروش بر عملکرد مالی در بانک صادرات استان البرز تاثیر معنادار دارد اما رسمی سازی دانش پردازش شده و دستیابی مجدد به مشتریان قبلی بر عملکرد مالی در بانک صادرات استان البرز تاثیر معنادار ندارد.

واژگان كليدي: تحلیل مشتری، عملکرد مالی، بانک صادرات و استان البرز.

 

ادامه مطلب

 
 
مطالعه اثر خودپنداری افراد بر پذیرش برند و تبلیغات شفاهی آن (مورد مطالعه: مشتریان پلی‌کلینیک تخصصی سازمان تأمین اجتماعی)

نویسندگان :
عماد کوچکی
کارشناس ارشد مدیریت دولتی -  کارشناس آموزش مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان
مرکز علمی‌کاربردی برهان نیروی شمال
سیدنقی ابراهیمی دوآبسری
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ـ بازاریابی بین‌الملل
استاد راهنما :علی رفعتی، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – بازاریابی، مدرس مرکز علمی کاربردی برهان نیروی شمال - رشت
alirafati1357@gmail.com

TMBA چکیده:
امروزه در هر سازمانی چه تولیدی و چه خدماتی مهمترین عامل جهت حفظ و بقای سازمان مشتریان آن هستند. به نحوی که چنانچه سازمان در جلب رضایت و به خصوص وفاداری آنان موفق شود زمینه رشد و بقای طولانی مدت خود را مهیا نموده است. مشتریان رضایتمند برای مدت طولاتی تری در زمره مشتریان سازمان باقی مانده و با بیان کلام مثبت درباره سازمان با سایرین و مشتریان بالقوه موجب افزایش علاقمندی آنان بر استفاده از محصول یا خدمات سازمان خواهند ش . از این حیث پژوهش حاضر با هدف و عنوان بررسی تبیین پذیرش برند و تبلیغات شفاهی آن با تاکید بر خودپنداری (واقعی و اجتماعی) و عشق به برند با بهره‌گیری از مدل ارایه شده توسط  الاین والاس و همکارانش در بین مشتریان دریافت خدمت از پلی کلینیک تخصصی شماره یک مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی رشت به تعداد 384 مشتری به عنوان نمونه انتخاب شدند و روش نمونه‌گيري در اين پژوهش از نوع غیر احتمالی در دسترس مي‌باشد. به منظور جمع آوری داده‌ها، از روش میدانی و از ابزار پرسشنامه با طیف پنج گزینه‎ای لیکرت استفاده شده است. در اين تحقيق برای تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از روش‌های آمار توصیفی و نیز از روش‌های آمار استنباطی استفاده شده است. در واقع در ابتدا با استفاده از نرم افزار SPSS، هر متغیر در قالب جداول و شاخص‌های آماری توصیف شده و سپس جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، آزمون فرضیه‌ها و در کل برای تعمیم نتایج از نمونه به جامعه آماری از روش مدل سازی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار لیزرل استفاده شده است. باتوجه به نتایج به دست آمده، تعداد 6 فرضیه تایید شده که در بین آنها، ارتباط بین عشق به برند و پذیرش برند با برآورد استاندارد 91/0 و ارتباط بین خودپنداری واقعی بر انجام تبلیغات شفاهی با برآورد استاندارد 79/0 دارای بیشترین شدت ارتباط بوده و کمیت t آنها به ترتیب 09/14 و 49/3 می باشند. سوال اصلی تحقیق عبارت است از اینکه آیا خود پنداری واقعی و اجتماعی بر پذیرش برند و تبلیغات شفاهی آن تاثیر گذار است؟ پژوهش حاضر از نگاه هدف، كاربردي است. از نظر چگونگي گردآوري داده‌ها، پژوهشي توصيفي-  پيمايشي است. همچنين از جنبه زماني، مقطعي و از نگاه نوع داده‌ها، پژوهشي كمي است.
واژگان کلیدی: خودپنداری واقعی، خودپنداری اجتماعی ، تبلیغات شفاهی، پذیرش برند.

 

ادامه مطلب

 
 
نسل Y در مقابل انفجار جمعیت : رفتار خرید، درگیری خریدار و مفاهیم برای خرده فروشی

نویسنده:
رامین کاظمی گل خندان
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه باهنر کرمان
raminkazemigolkhandan@yahoo.com

TMBA چکیده:
این مقاله یافته های تجربی مشخصی درباره گروههای نسلی و رفتار خرید آنها ارائه می‌کند. بازاریابی بسیار وابسته به تقسیم بندی بازار است. سن تولد یک راه مفید برای ایجاد گروههاست. بخشها را توصیف می کند اما کمکی به فهم انگیزش بخش نمی کند. اگرچه رویدادهای محیطی، در طی دوران زندگی ایجاد ارزش می کند و در زندگی فرد بدون تغییر باقی می ماند. چنین ارزش هایی یک پیوند مشترک برای کسانی که در گروه سنی یا گروه نسلی هستند ایجاد می کند. تقسیم بندی بر اساس دوران زندگی یک رویکرد تقسیم بندی بهتر نسبت به سن تولد است. این مقاله به مقایسه ی دوگروه مشخص می پردازد: انفجار جمعیت و نسل Y، با توجه به رفتار خرید، درگیری خرید برای غذا، پوشاک و اتومبیل. برای این سه نوع محصول، انفجار جمعیت ارزش بیشتری به تجربه خرده فروشی و خدمات فروشگاه نسبت به نسل Y قائل هستند. برای انفجار جمعیت، فرآیند خرید با یک خرده فروش که مورد اطمینان مشتری است و پیشنهاد برای انتخاب محصول درست می دهد، شروع می شود. در حالی که برای نسل Y فرآیند خرده فروشی با انتخاب یک محصول شروع می شود. این مقاله مفاهیمی برای استراتژی های خرده فروشی ارائه می دهد که برای گروه های نسلی  مختلف جذبه داشته باشد و چگونگی ایجاد روابط با مشتری برای خرده فروش را در نظر می گیرد.
کلمات کلیدی: گروه های نسلی، بازاریابی نسلی، تقسیم بندی بازار، نسل Y ، انفجار جمعیت، رفتار مصرف کننده، درگیری خرید، استراتژی های خرده فروش

 

ادامه مطلب

 
 
توسعه انرژیهای نو راهبرد مولد اشتغال سبز مبتنی بر الگوهای اقتصاد مقاومتی

نویسنده:
عارف بهروز
پژوهشگر و کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی تهران
Aref.behrooz2013@gmail.com

TMBA چکیده:
دراین مقاله با یک روش تحلیلی -توصیفی اقدام به مفهوم سازی الگوهای اقتصاد مقاومتی و اثرگذاری نقش انرژی¬های نو در تحقق این تئوری از طریق ایجاد اشتغال سبز(Green Job) شده است. این نتیجه حاصل شد که با توجه  به ظرفیت های مناسب در انرژی های تجدیدپذیر و بیکاری قابل توجه در کشور ایران از این رو از طریق توسعه هرچه بیشتر انرژی های نو در نقاط استراتژیک کشور می توان اشتغال زیادی در کشور ایجاد کرد و گامی بزرگ در جهت تحقق الگوهای اقتصاد مقاومتی برداشت.
کلید واژه‌ها: اقتصاد مقاومتی، انرژی تجدیدپذیر، اشتغال سبز، بیکاری.

 

ادامه مطلب

 
 
شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مؤثر بر آمیخته‌های بازاریابی با روش MCDM

نویسنده:
مرتضی ایلات 
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ـ بین‌الملل
دبیر هیأت مدیره مجمع نمایندگان کارگران استان قزوین
مؤسسه آموزش عالی سهروردی قزوین
mortezae2008@gmail.com

TMBA چکیده:
در دنياي رقابتي امروز مشتريان در كانون اصلي توجه شركت ها قرار دارند و رضايت‌مندي آنها عامل اصلي كسب مزيت رقابتي سازمان ها است. لازمه جلب رضايت مشتريان برآورده ساختن كامل نيازهاي آن ها و شناسايي دقيق خواسته‌ها، انتظارات، تمايلات، توانايي ها و محدوديت هاي آن ها در خريد محصولات است. با دستيابي به چنين اطلاعاتي مي‌توان عوامل تأثيرگذار بر رفتار مصرف‌كنندگان را به خوبي تشخيص داد و در اتخاذ تصميمات بازاريابي شركت ها از آن استفاده كرد. بنابراين محصولات شركت ها بايد مطابق با مزاياي مورد انتظار مشتريان باشد. در اين راستا شناخت ابعاد مختلف گرايش خريدار و تعيين ارتباط بين آن ها با عناصر آميخته بازاريابي ضروري است. بنابراين در اين مقاله با مروري بر ادبيات موجود در تئوري‌هاي مديريت، مفهوم آميخته بازاريابي و تحولات آن از آغاز تا كنون به دقت مورد كنكاش قرار گرفته و براساس اين مطالعات آميخته نوين بازاريابي ارائه شد. در ادامه توجه ويژه‌اي به بحث رفتار خريد مصرف‌كننده شده است. در اين بخش ابتدا مدل جامعي از رفتار خريد مصرف‌كننده كه مورد توافق عموم متخصصان بازاريابي است، ارائه شده است. سپس مفهوم گرايش خريدار و ابعاد پنج‌گانه آن به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته و در ادامه مدلي از ارتباط بين گرايش خريدار و بازارياب و در انتها نيز مدل مناسبي براي تعيين ارتباط بين رفتار خريد مصرف‌كننده و هر يك از عناصر آميخته بازاريابي ارائه شده است.
در دنیای رقابتی امروز که شرکت ها به دنبال کسب مزیت رقابتی برای خود هستند، به کارگیری روش ها ومفاهیم بازاریابی با رویکرد اولویت عناصر آمیخته بازاریابی برای محصولات، می تواند تاثیر چشمگیری در افزایش فروش و موفقیت بیشتر محصول در بازار داشته باشد. هدف اصلی تحقیق پیش رو، اولویت بندی استراتژی های بازاریابی با بکارگیری تکنیک تصمیم گیری چند معیاره می باشد که در راستای این هدف ابتدا با مطالعه پیشینه پژوهش و مصاحبه با صاحبنظران مربوطه زیر معیارهای مربوط در قالب معیارهای اصلی (قیمت، محصول، ترفیع، توزیع) استخراج گردید.
واژگان کلیدی: آمیخته بازاریابی، تصمیم گیری چند معیاره، فازی، mcdm

 

ادامه مطلب

 
 
شناسایی موانع توسعه صادرات در بنگاه‌های کوچک و متوسط

نویسنده:
مرتضی ایلات 
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ـ بین‌الملل
دبیر هیأت مدیره مجمع نمایندگان کارگران استان قزوین
مؤسسه آموزش عالی سهروردی قزوین
mortezae2008@gmail.com

TMBA چکیده:
مشکلات ناشی از اقتصاد تک محصولی و تکیه بر درآمدهای نفتی سبب ایجاد اقتصادی متاثر از عوامل خارجی بالاخص درآمد های ناپایدار نفتی شده است. با این ویژگی اقتصاد ایران، می توان به اهمیت و نقش صادرات غیر نفتی در کشور پی برد. در بین صادرات غیر نفتی کشورنیز فرش دستباف همواره در مقام اول قرار داشته و طی سال های اخیرسهمی بیش از 25 درصد از صادرات غیر نفتی را به خود داده است. مروری بر حجم و ارزش صادرات فرش دستباف طی صد ساله گذشته بیانگر آن است که صادرات فرش دستباف دچار نوسانات زیادی شده است. به خصوص چند سالی است که غبار مشکلات باعث نگرانی تولید کنندگان و دست اندرکاران بازار فرش شده است.بدیهی است عوامل مختلفی می توانند در این امر دخیل باشند که از آن جمله  می توان به سیاست های تجاری کشور، سیاست های کشورهای رقیب، تغییر در سلایق و تقاضای جهانی و ... اشاره کرد.
امروزه تردیدی در نقش و اهمیت صنایع و بنگاه‌های کوچک و متوسط برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها وجود ندارد و هر گروه، کشورهای صنعتی و در حال توسعه با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی لازم درصدد سازمان‌دهی، رفع موانع و مشکلات و بهبود فضای کسب‌وکار و فراهم ساختن زمینه لازم به‌منظور بهره‌گیری هر چه بیشتر از این صنایع در راستای توسعه کارآفرینی، حل معضل بیکاری، افزایش ارزش‌افزوده و صادرات صنعتی، توسعه منطقه‌ای و کمک و بهبود و توزیع درآمد در جامعه و مواردی از این قبیل می‌باشند(زولتان، 1383: 39).از طرفی توسعه و امنیت اقتصادي یک تصمیم بسیار مهم است، مخصوصاً براي كسب و كارهاي كوچک و متوسط كه داراي پایه مالي كم، تمركزي محلي و حوزه جغرافیایي محدود هستند نتیجه این پژوهش، بیانگر میزان امنیت اقتصادی در زمینه اشتغال‌زایی و سودآوری وضعیت مطلوب و وضعیت موجود ارتباط معنی‌داری ندارد. و در زمینه اهداف تولیدی بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود رابط معنی‌دار و مستقیمی وجود دارد.
کلیدواژه: بنگاه‌های متوسط و کوچک، توسعه و امنیت اقتصادی( تولیدی، اشتغال‌زایی، سودآوری)

 

ادامه مطلب

 
 
تدوین مدل ارتقای وفاداری مشتریان از منظر RCM و از روش MODM
نویسنده:
مرتضی ایلات  
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ـ بین‌الملل
دبیر هیأت مدیره مجمع نمایندگان کارگران استان قزوین
مؤسسه آموزش عالی سهروردی قزوین
mortezae2008@gmail.com


TMBA چکیده:
گسترش بنگاه ها و پیشرفت فناوری ، موجب افزایش تعداد مشتریان و تنوع نقاط تماس آن ها با بنگاه ها شده است. مدیریت این گونه تماس ها با عنوان «مدیریت روابط با مشتری ،» علاوه بر بهبود سودآوری سازمان، موجب مزيت رقابتی نيز است. با این حال، اختلاف نظرهای زیادی درباره معنا و مفهوم این راهبرد وجود دارد. بنابراین، مقاله حاضر، ضمن مرور ادبیات موضوع، براي ارزيابي مدیریت روابط با مشتری به عنوان  یک مدل معتبر و پايا تدوين گردیده وتأثیر آن را بر عملكرد بنگاه خواهد سنجید. ابعاد مدل پیشنهادی عبارتند از: افراد تمرکز بر مشتریان برگزیده( فرهنگ )سازمان مشتري محور( فرایند )مدیریت دانش و فناوری و فناوری مشتري محور.
در هر سازماني، چه توليدي و چه خدماتي، مهمترين عامل براي حفظ و رشد سازمان مشتريان آن هستند،چنانچه اگر سازمان در جلب رضايت و وفاداري آنان موفق شود و بتواند آنان را حفظ كند، زمينه رشد و بقاي طولاني مدت خود را مهيا كرده است . تحقيقات نشان داده است كه وقتي روابط مشتريان با يك شركت ادامه مي يابد سود شركت به شدت افزايش مي يابد. بر همين اساس در تحقيق حاضر سعي شده است تا ابتدا عوامل مؤثر بر وفاداري مشتريان را بر اساس نظرات و اظهارات مشتريان و مقايسه آن ها و سپس با كمك روش هاي تصميم گيري چند معياره modm و از منظر rcm عوامل، اهميت هر يك از عوامل مذكور را بر وفاداري مشتريان تعيين كنيم . به نظر مي رسد كه مديران شرکت ها بایستی بتوانند با مورد توجه قرار دادن اين عوامل مؤثر، راهبردهاي مناسب تري تدوين، و منابع خود را فراخور اهميت هر يك از اين عوامل اختصاص دهند . البته، نتايج مطالعه مي تواند براي سازمان ها مشابه نيز مفيد واقع شوند.
كليدواژه‌ها: رضايت، وفاداري، معيارهاي وفاداري مبتني بر نگرش، معيارهاي وفاداري مبتني بر رفتار، روش هاي تصميم گيري چند معياره(MODM) و RCM

ادامه مطلب
 
 
بررسی مطالعه بازاریابی، بازارها و رفتار مصرف‌کنندگان اسلامی

نویسنده:
حسین‌علی سلطانی
دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ـ بازاریابی
دانشکده اقتصاد ـ مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی  واحد علوم و تحقیقات تهران
hoseinalisoltani@yahoo.com

TMBA چکیده:
در جهان اسلام امروز، مصرف‌گرایی و مصرف به‌واسطه ارزان بودن و در دسترس بودن محصولات و خدمات با تفکیکی گسترده و هدفمند در سطوح مختلف نیازهای مصرف‌کنندگان مسلمان، یک مسئله در حال ظهور است. ارزان بودن و دسترسی‌پذیری وسیع محصولات و خدمات نه‌تنها بر مصرف بلکه بر نحوه مصرف هم تأثیر گذاشته است. مصرف‌کنندگان امروزی مسلمان می‌توانند از بین طیف وسیعی از محصولات و خدمات انتخاب کنند. در این مقاله تحت عنوان «بررسی مطالعه بازاریابی و رفتار مصرف‌کننده اسلامی» سعی دارد تا مفهوم‌سازی جامع از بازاریابی اسلامی و اصول اساسی رفتار مصرف‌کنندگان آن با در نظر گرفتن دین اسلام فراهم آورد. این بحث بیان می‌دارد که: تحلیل‌های تاریخی و سیاسی بازارها و پدیده‌های بازاری در مناطق مسلمان‌نشین تنها یک جایگزین برای فرایند مقایسه بین غرب و اسلام است. استثناء قرار دادن مصرف‌کنندگان مسلمان باعث افزایش و بدتر شدن سوءتفاهم ازنظر فرهنگی می‌شود.
واژگان کلیدی: رفتار مصرف کننده، بازاریابی اسلامی، مسلمانان

 

ادامه مطلب

 

 
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 115 صفحه بعد