Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» پایداری زیستی همراه با بازاریابی سبز
» بازاریابی سبز و رویکرد مصرف كننده سبز
» مدیریت بر مبنای زهد اسلامی
» اثرات مدیریت سرمایه در گردش در وجوه نقد عملیاتی ...
» نگاه اقتصادی و راهبردی نقش گمرک جمهوری اسلامی ایران در توسعه صادرات غی ...
» اظهار نظر حسابرس بر خرید سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...
» بررسی مدیریت زنجیره تأمین از بعد انسانی ...
» بررسی نظریه ها و راههای بهبود انگیزش کارکنان در سازمانها ...
» از بشر دوستی تا تحول؛ نگاهی به بازاریابی حمایتی در کسب و کار مؤسسات و ...
» بررسی ارتباط بین مؤلفه های آمیخته بازاریابی مرتبط با شکل گیری تصویر ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سایت پادکست بازاریابی ایران
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
تاثیر استعدادیابی منابع انسانی بر بهره وری یک سازمان

نویسندگان :

ابراهیم پارسافر، غلامرضا محتشم زاده

gho_mohtashamzadeh@yahoo.com  

دانشگاه آزاد اسلامی واحدبین الملل قشم

کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی

 

TMBA چکیده:
مدیریت استعداد به عنوان سیستمی برای شناسایی، استخدام، پرورش، ارتقا و نگهداری افراد مستعد، با هدف بهینه کردن توان سازمان به منظور تحقق نتایج کسب و کار، تعریف شده است. با توجه به تعریف مدیریت استعداد و در نظرگرفتن چرخه حیات کارکنان به عنوان مدلی برای یکپارچه‌سازی، مهمترین فرایندهای توسعه منابع انسانی، می توان دریافت که مباحث مرتبط به مدیریت استعداد به عنوان یکی از مهمترین عواملی می باشد که بر بهره وری و توسعه یک سازمان تاثیر گذار است. از آنجا که سازمان ها در آینده با چالش رقابتی فزاینده ای مواجه خواهند بود و برای مدیریت این چالش ها نیاز به مدیران شایسته تر و اثربخش تر از مدیران امروز خواهد بود، لذا مدیریت استعداد هر روز از اهمیت بیشتری در سازمان ها برخوردار می شود. لذا در این مقاله به بررسی تاثیر استعدادیابی منابع انسانی بر بهره وری یک سازمان پرداخته شده است.


واژگان کلیدی:
بهره وری-استعداد یابی-منابع انسانی-رضایت شغلی

ادامه مطلب

 
 
نقش مدیریت کیفیت جامع در عملکرد صنعت حمل و نقل جاده ای استان گیلان

نویسندگان:

پردیس باد پای
اسماعیل انصاری
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منایع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
pardiss.badpai@gmail.com
استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

 

TMBA چکیده:
از آنجایی که ارتقای سطح عملکرد کارکنان یکی از اهداف زیربنایی هر سازمان در جهت تحقق استراتژی ها و راهبردهای آن است لذا هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت کیفیت جامع در عملکرد صنعت حمل و نقل جاده ای استان گیلان با استفاده از مدلسازی معادله ساختاری می باشد . در این پژوهش برای سنجش مدیریت کیفیت جامع از چهار بعد روابط با کارمند ، رهبری ، روابط با مشتری و مدیریت فرآیند / محصول استفاده گردید .پرسشنامه ای مشتمل بر 39 سوال بصورت طیف پنج گزینه ای لیکرت جهت جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت . کارکنان پایانه های حمل و نقل و مسافربری استان گیلان جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند که پرسشنامه تحقیق میان 222 نفر از این کارکنان توزیع و پس از تکمیل ، جمع آوری گردید. یافته های تحقیق نشان داد که مدیریت کیفیت جامع تاثیر مثبت و معناداری با عملکرد سازمانی پایانه های حمل و نقل و مسافربری استان گیلان دارد و فرضیه اصلی پژوهش مورد تایید قرار گرفت.

واژگان کلیدی: مدیریت کیفیت جامع ، عملکرد ، صنعت حمل و نقل

ادامه مطلب

 
 
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات وارتباطات (ICT) برعملكرد شركت پتروشيمي فجر با استفاده از الگوي كارت امتيازي متوازن(BSC)

نویسندگان:

خانم دكتر بلقيس باورصاد
سيداحسان شجاعي
مهدي طاهري
دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت صنعتي

taheri_639@yahoo.com

 

TMBA چکیده:
هدف تحقيق حاضر بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملكرد سازماني بر اساس الگوي كارت امتيازي متوازن (BSC) در شركت پتروشيمي فجر مي باشد. روش تحقيق ، توصيفي و از نوع پيمايشي است. جامعه آماري اين تحقيق كليه مديران و كاركنان شركت پتروشيمي فجر به تعداد 624 نفر مي باشد، كه از بين اين جامعه 202 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. كه با توجه به ناهمگني و درجه بندي متفاوت نمونه، از روش نمونه گيري طبقه اي- تصادفي استفاده مي شود. براي جمع آوري اطلاعات در اين پژوهش از پرسشنامه استفاده گرديده است. تعيين تاثير بكارگيري فناوري اطلاعات بر بهبود عملكرد سازماني شركت پتروشيمي فجر بر اساس الگوي كارت امتيازي متوازن بعنوان هدف اصلي تحقيق و تعيين تاثير بكارگيري فناوري اطلاعات بر بهبود فرآيندهاي داخلي ، افزايش رشدو يادگيري، ميزان افزايش رضايت مشتريان و ميزان بهبود مالي در شركت مورد مطالعه به عنوان اهداف فرعي تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد. بخش اول پرسشنامه شامل سوالات عمومي و بخش دوم آن بر اساس طيف ليكرت مي باشد. جهت روايي پرسشنامه از طريق متخصصان و اساتيد راهنما و مشاور و به منظور پايايي آن  از روش اندازه گيري آلفاي كرونباخ استفاده شد كه مقدار آن 93% بدست آمد. تحقيق حاضر از نوع كاربردي و از لحاظ روش تحقيق ، توصيفي  است. تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش در دو سطح آمار توصيفي و آمار استنباطي صورت گرفت.
جهت تحليل داده ها از آزمونهاي نرمال بودن نمره عاملها (1-sample k-s) ، مناسب بودن وضعيت عاملها ( One sample t test )، يكسان بودن اهميت عاملها (K related sample ) و تحليل واريانس يكطرفه ( Anova ) با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده گرديد. يافته هاي پژوهش نشان داد كه بيشترين تاثير فناوري اطلاعات مربوط به فرآيندهاي داخلي و كمترين تاثير مربوط به بهبود مالي مي باشد. در مجموع اينگونه بدست آمد كه بهبود عملكرد سازماني بر اساس الگوي كارت امتيازي متوازن در حد زياد متاثر از فناوري اطلاعات مي باشد.

واژگان کلیدی: فناوري اطلاعات ، عملكرد سازماني، كارت امتيازي متوازن (BSC) ، شركت پتروشيمي فجر.

ادامه مطلب

 
 
بررسي نقش ارزش ها و تجربه بر رفتار مصرف كننده

نویسندگان:

دكتر مهرداد حسن زاده دوگوري
سيد مجيد سيد حسيني
دانشجوي دكتري مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي
m.hoseini1@yahoo.com

 

TMBA چکیده:
رفتار خرید مشتری توسط مجموعه ای از رفتارهای اجتماعی هدایت می شود که شامل هم عقلانیت و هم ذهنیت مشتری است که روی انتخاب برند،محصول و یا حتی کانال توزیع تاثیرمی گذارد. در طول چند دهه گذشته     نظریه های  ارزش های اجتماعی باز شناختی جدید در توضیح مکانیزم رفتار خرید  به دست آورده اند.این نظریه خود را در مرزهای سنتی نظریه های اجتماعی که در بازار یابی متولد شدند تا دیدگاه  انگیزه مشتری مداری را تحت عنوان رفتارهای خرید را جایگزین دیدگاه داخلی سازندگان کنند،گسترش داده است.


واژگان کلیدی: ارزش مصرف‌کننده، رفتار خرید، تجربه خرید، ارزش مشتری

ادامه مطلب

 
 
بررسی آثار اگهی دادن و تبلیغات فروش بر تساوی برند و تاثیر این ابعاد بر وفاداری مصرف کننده

نویسندگان:
علیرضا سلطانی  
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب

 

TMBA چکیده:
یکی از با ارزشترین داراییهای هر شرکت نام و نشان تجاری آن شرکت میباشد هرچه ارزش نام و نشان تجاری درذهن مصرف کنندگان بیشتر باشد، شرکت میتواند درسایه آن منافع بیشتری را از مصرف کنندگان کسب کند. ارزش ویژه نام و نشان تجاری یکی از داراییهایی است که هم ارزش شرکت را حفظ میکند و هم وفاداری مشتریان را به دنبال خواهد داشت. نام تجاری قولی است که تولیدکننده به مصرف کننده می دهد و شرکت را ملزم می کند تا در مورد تولیدات و سرویسی که ارائه می دهد صادق باشد. در دنیای رقابتی امروز که کالاها از نظر فیزیکی تمایز چندانی با یکدیگر ندارند یک نام تجاری معتبر  می تواند مزیت رقابتی چشمگیری ایجاد کند. در این شرایط چنانچه بتوانیم از اعتبار نام تجاری به بهترین شکل بهره ببریم می توانیم وفاداری مشتریان را که تعیین کننده سود، در طولانی مدت است برای خود جلب نماییم. امروزه، وفاداری مشتریان، کلید موفقیت تجاری محسوب می شود. باافزایش وفاداری مشتریان سهم بازار ومیزان سوددهی بنگاه اقتصادی بالا می رود. درک بازار با برنامه ریزی واتخاذ استراتژیهای مناسب جهت وفادار کردن مشتریان و  افزایش نرخ وفاداری آنها منافع بلند مدت برای بنگاه های اقتصادی به وجود می آورد. به نظر می رسد یکی از عواملی که به وفاداری مشتریان اثر می گذارد اعتبار نام و نشان تجاری و مزایای آن می باشد در این پژوهش تاثیر این موارد را مورد توجه قرار دادیم.در پایان، این مقاله  نشان می دهد، نام و نشان تجاری مزیتی رقابتی ایجادمی نماید.  نام و نشان تجاری نشان کیفیت و وعده به خریدار می باشد مانند طرح های خاص که مصرف کنندگان را به خرید خدمات و محصولات دارای  نام و نشان تجاری تشویق میکنند. در مجموع می توان گفت با وجود یک دهه تحقیقات همچنان برای فهم اعتبار نام و نشان تجاری که منجر به وفاداری مشتریان میشود نیاز ب تحقیقات بیشتری است.

واژگان کلیدی: تبلیغات فروش،تساوی برند،آگهی دادن مادی و غیر مادی،وفاداری،مصرف کننده نهایی

ادامه مطلب

 
 
بیمه و نقش آن در توسعه اقتصادی

نویسندگان:

مریم پورعینی                     
مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین  واحد دنده
فارغ التحصیل  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی( گرایش مالی) از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
maryamporeiny@yahoo.com
سید علی فخار 
دانشجوی کارشناسی ناپیوسته حسابداری گرایش صنعتی از دانشگاه علمی کاربردی  واحد دنده قزوین
سید حسن فخار
دانشجوی کارشناسی ناپیوسته حسابداری گرایش صنعتی از دانشگاه  علمی کاربردی واحد دنده قزوین

 

TMBA چکیده:
بیمه یکی از موسسات مالی است که توانایی جمع کردن وجوه برای سرمایه گذاری در بخش صنعتی را دارد امروزه در تمامی جوامع توسعه یافته بیمه راعامل مهمی در توسعه کشورها می دانند زیرا متعقد ند بیمه در رشد بخشهای مختلف اقتصادی نقش بر جسته ای را ایفا می کند و با پوشش خسارت ناشی از انجام فعالیتهای اقتصادی ،انگیزه های سرمایه گذاری نیز افزایش می لذا توجه به بیمه می تواند اثر چشم گیری در بخش اقتصادی داشته باشد بطوریکه رشد و توسعه صنعت بیمه در کشور بطور طبیعی تابعی از رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور است که هر چه بر میزان توسعه اقتصادی کشور افزوده شود بر گسترش فعالیت های بیمه ای نیز افزوده می شود. در حال حاضر صنعت بیمه یکی از مهم ترین نهادهای اقتصادی در جوامع پیشرفته و از قوی ترین و مهم ترین نهاد پشتیبانی کننده سایر نهادهای اقتصادی تلقی می شود.  


واژگان کلیدی :
صنعت بیمه، توسعه اقتصادی ، رشد اقتصادی،مدیریت سرمایه

ادامه مطلب

 

 
 
بررسی تأثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتری

نویسندگان:

رضا بلاغی اینالو
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد ، یزد، ایران
Rezabalaghi711@yahoo.com

 

TMBA چکیده:
امروزه سازمان ها در محیطی پویا، پرابهام و متغیری فعالیت می کنند. یکی از بارزترین ویژگی های عصر حاضر، تغییرات و تحولات شگرف و مداوی است که در شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیکی و فراملی آنها روی می دهد. پویایی های محیطی و رقابت فزاینده، سازمان ها را بر آن داشته است تا جهت فعالیت، رقابت پذیر شده و رضایت مشتریان خود را به دست آورده و از طرفی مشتریان جدید کسب کنند. اساس تمام فعالیت شرکت ها، بخصوص فعالیت های بازاریابی یافتن مشتریان، حفظ و نگهداری مشتریان سودآور، طراحی و ارائه ارزش های مورد پسند برای مشتریان و ارزش آفرینی برای آنان است.با توجه به این مسائل، مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان ها، نوعی استراتژی به شمار می رود. این مقاله به بررسی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری می پردازد و تأثیر آن را بر رضایت مشتریان مشخص می نماید.هدف پژوهش حاضر بررسی مفهومی تأثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتری می باشد. این تحقیق یک مطالعه مروری بوده و بر اساس بررسی جامع تحقیقات انجام شده در گذشته مدلی مفهومی را در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری ارائه نموده است در این پژوهش تحقیقات مرتبط از سال1377 تا سال1392را مورد بررسی قرار داده و به جای فرضیه اقدام به ارائه پیشنهاداتی بر گرفته از روابط مورد آزمون در خصوص متغیرهای تحقیق کرده است. پژوهش حاضر می‌تواند در راستای نتایج حاصل از آن، به دلیل ارائه‌ی اطلاعات مفید در حوزه‌ی مدیریت ارتباط با مشتری برای محققان ، دانشجویان و شرکت ها ارزشمند باشد.

واژگان کلیدی:  تکنولوژی، سازمان ، دانش، ندیریت ارتباط با مشتری، رضایت مشتری

ادامه مطلب

 
 
بررسی مفاهیم کارایی زیستی و بهره وری سبز حساسیتی برای توسعه بازار سبز

نویسنده:

عارف بهروز
کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی تهران
Aref.behrooz2013@gmail.com

 

TMBA چکیده:
از آنجا که محیط زیست، بنیان هستی آدمی بوده و بهره وری سبزکلید اصلی رشد و توسعه پایدار برای تحقق آرمان های صنعتی، اقتصادی و اجتماعی در جوامع بشری است، ضرورت تقویت تفکر زیست محیطی و ایجاد فرهنگ زیست محیطی در تک تک نهاده های  جامعه محسوس است. از این رو در این مقاله سعی شده که با روش تحلیلی -توصیفی اقدام به بررسی کلیدی و مبنایی مفاهیم بهره وری سبز و کارایی زیستی به عنوان ضرورتی برای حرکت کشورها به خصوص کشورهای صنعتی و در حال توسعه که حرکتی ناکارایی در فرآیند تولید در بعد زیست محیطی دارند را مورد بررسی قرار داده است. این نتیجه حاصل شد که در صورتی که یک بنگاه با مفاهیم کارایی زیستی آشنایی مبنایی پیدا کرده، سیاستمداران بنگاه تولید کننده خروجی نامطلوب می توان با تنظیم فرایند تولید ناکارای خود در تولید ضایعات در حفظ محیط زیست خود به صورت اختیار (و با داشتن مبنایی فرهنگی) در حفظ محیط زیست گام موثری را برقرار کند و در صورتی که بنگاه-های تولید کننده ضایعات مخرب محیط زیست در فرآیند ناکارای خود تجدیدنظر نکنند از این رو است که دولت باید به عنوان یک جهش کلیدی وارد عمل شده و تذکرات اساسی را در این جهت با بنگاه مخرب محیط زیست بردارد.

واژگان کلیدی:کارایی زیستی، بهره وری سبز، بازار سبز، مدیریت پسماند ها.

ادامه مطلب

 
 
سنجش کیفیت خدمات

نویسندگان:

دکتر داریوش زارعی، مدرس و دکتری مدیریت بازرگانی

زینب سپاه
مهدی احترامی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک

zeynab.sepah.67@gmail.com

دانشگاه علوم و تحقیقات هرمزگان

 

TMBA چکیده:
امروزه پرداختن به کيفيت کالا و خدمات در کليه زمينه‎ها در زمره اولويت‎هاي اساسي هر سازمان پيشرو مي‎باشد. در طي ساليان، تلاش جهت استفاده از مدل‎هاي سنجش کيفيت خدمت به عنوان سنجه‎هاي مهم و حساس براي قضاوت درمورد سازمان‎هاي خدماتي مورد توجه بوده است، تا حدي که اين تلاش‎ها منجر به کسب تجارب قابل ملاحظه‎اي در اين زمينه گرديده است. سازمان‎ها نيز امروزه دريافته‎اند که ارائه خدمات باکيفيت به مشتريان از مقوله‎هاي راهبردي و استراتژيک بقاي سازمان در سال‎هاي آينده است(الوانی و ریاحی،1382). در اين فصل به مباني نظري پژوهش پرداخته مي‎شود و ديدگاه انديشمندان مختلف که نقش تعيين‎کننده بر توسعه سنجش کيفيت خدمت داشته‎اند، مورد بررسي قرار مي‎گيرد. بدين منظور، ابتدا به بررسي بخش خدمات و تشريح ويژگي‎هاي آن پرداخته مي‎شود. سپس به کيفيت و مفاهيم آن پرداخته شده و نظرات انديشمندان و پيشگامان کيفيت مورد بررسي قرار مي‎گيرند. در ادامه ابعاد کيفيت در حوزه خدمات از ديدگاه انديشمندان و پژوهشگران گوناگون مورد بحث و بررسي قرار مي‎گيرد. در قسمت بعد، مدل‎هاي ارائه شده در زمينه کيفيت خدمت ارائه مي‎گردند. سپس به مرور برخي از پژوهش‎هاي انجام شده در زمينه سنجش کيفيت خدمات بانکی پرداخته مي‎شود.

واژگان کلیدی: سنجش، کیفیت، سازمان، خدمات، خدمت

ادامه مطلب

 
 
مدیریت دانش در سازمان پلیس، فرصت ها و تهدیدها

نویسندگان:

محمدتقی تقوی فرد
عضو هیات علمی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
tagavifard@atu.ac.ir
فائزه صادق عابدین
دانشجوی کارشناسی ارشد فنّاوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
مرضیه قاسمی
دانشجوی کارشناسی ارشد فنّاوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

 

TMBA چکیده:
امروزه با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی و اهمیت حیاتی آن در همه نهادهای دولتی و غیردولتی، همواره پژوهشگران در صدد ارائه راهکارهایی برای بسط و گسترش دانش و سازماندهی آن در جهت گرداوری و محافظت از اطلاعات سازمانی برای ارتقاء سطح کیفی آن هستند. از آنجایی که سازمان پلیس یکی از نهادهای بسیار پر اهمیت از آن جهت که همواره در معرض از دست رفتن اطلاعات تیم های تحقیقاتی، افسران ارشد و پیشکسوتان در معرض بازنشستگی و تعرض از جانب افراد غیر مجاز در خارج یا داخل سازمان و تحریف و پاکسازی اطلاعات مربوط به جرایم می باشد، نیاز به سازماندهی اطلاعات و مدیریت دانش سازمان بسیار حیاتی احساس می شود. از این رو در این مقاله در پی ارائه راهکارهایی به منظور انتقال دانش افراد خبره در سازمان پلیس اعم از افسران ارشد، تیم های تحقیق و تفحص، ذخیره سازی در پایگاه های دانش و همچنین ایجاد شبکه  پلیس و ارتباط مراکز پلیس با یکدیگر از طریق الگو برداری از ایده کاپلینک در کنار ایجاد امنیت بالاتر برای حفظ و نگهداری اطلاعات از دسترس افراد غیر مجاز و در نهایت تبدیل تهدید ها به فرصت ها در این گونه سازمان ها می باشیم.


واژگان کلیدی:پلیس، مدیریت دانش، کاپلینک

ادامه مطلب

 

 
صفحه قبل 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 112 صفحه بعد