Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» بیمه و نقش آن در توسعه اقتصادی
» بررسی تأثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتری ...
» بررسی مفاهیم کارایی زیستی و بهره وری سبز حساسیتی برای توسعه بازار سبز ...
» معرفی کتاب: تدوین برنامه‌های موفق حمایت مالی در ورزش ...
» رفتار مصرف‌کننده در ورزش و رویداد: اقدام بازاریابی ...
» سنجش کیفیت خدمات
» معرفی کتاب: بازاریابی جهانی
» فصلنامه علمی- پژوهشی «فرآیند مدیریت و توسعه» ...
» معرفی کتاب: مبانی روانی دوپینگ در ورزش
» مدیریت دانش در سازمان پلیس، فرصت ها و تهدیدها ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سایت پادکست بازاریابی ایران
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
بررسی رابطه بین راهبرد و فرهنگ سازمانی

نویسنده:

محبوبه قریحه
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

M_gharihe@yahoo.com

 

TMBAچکیده:

در سالهای اخیر با رواج فرهنگ و راهبرد و عوامل موثر بر آنها سازمانها توانستند رابطه فرهنگ سازمانی و راهبرد  را به طور کامل درک کنند که این یک فرصت خوبی برای سازمانها می باشد و فرهنگ سازمانی و راهبرد با هم مرتبط هستند و فرهنگ سازمانی ترکیبی از مجموعه تعهدات و اعتقادات  وارزشهای مشترک بین سازمان است و راهبرد سازمان عبارت است از الگوی تصمیمات سازمان که بیانگر مشخص کننده هدفها و مقاصد سازمان و منشا سیاستهای اصلی و برنامه های سازمان برای رسیدن به این هدفها است . در این پژوهش پس از بررسی مقاله های جدید و جلوگیری از تکرار موارد مشابه به بررسی شاخص های موثر بر فرهنگ سازمانی  و هم چنین به ارائه مدلی مفهومی از عوامل موثر بر راهبرد  و فرهنگ و رابطه بین فرهنگ و راهبرد  مورد بررسی قرار گرفته است . شاخص های استخراج شده بر حسب  تعداد تکراربیشتر به نوآوری و کیفیت –تکنولوژی – خلاقیت – کنترل و بهره وری است و در بین این شاخص نوآوری و کیفیت از همه بیشتر تکرار شده است .      

 

واژگان کلیدی : :راهبرد - فرهنگ سازمانی- فرهنگ

ادامه مطلب

 
 
تأثیر شخصیت افراد در رفتار سازمانی

نویسنده:

وحید گلستانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی –گرایش بیمه

 

 

TMBAچکیده 

امروزه انسانها کليدی ترين و حساسترين عنصر سازمانی محسوب مي شوند و اکثر نظريه های جديد سازمانی و مديريت، اشاره به چنين عامل حساسی دارند. اما آنچه مسلم است انسا نها ذاتا با هم تفاوت دارند. تفاوتهای فردی در سازمان و بين کارکنان رد ه های مختلف محيطهای کاری، موضوعي است كه توجه پژوهشگران علوم رفتاری را به خود معطوف ساخته است. کارکنان و مديران سازما نها اگرچه شباهتهايی با هم دارند، ولی از نقطه نظرات متعددی با يکديگر متفاوتند و اين تفاوتها، مديريت بر انسا نها را مشکلتر می کند. هرچه آگاهی مديران نسبت به تنوع و گوناگونی اين تفاوتها و اساس آن بيشتر باشد، احتمال اينکه بتوانند تلاشهای افراد تحت نظارت

خود را در جهت دستيابی به هدفهای سازمان و افزايش بهره وری فردی و شغلی، بهتر هماهنگ سازند، بيشتر خواهد بود، لذا با توجه به اهميت و جايگاه تفاوتهای فردی و ويژگيهای شخصيتی کارکنان در سازما نها، در اين مطلب سعی بر آن است تا ضمن بيان مفاهيم تفاوتهای فردی و شخصيتی، منشا تفاوتهای فردی و شخصيتی کارکنان و تاثير آن در رفتار سازمانی، به بيان تعدادی از ويژگيهای شخصيتی خاص که بر رفتار سازمانی اثرگذار هستند، پرداخته شود.

ادامه مطلب

 
 
ظهورو نقش روابط عمومی در بازاریابی

نویسندگان :

 دکتر  شهباز برآهویی

خدیجه رنگ رز طباطبایی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

azmazadeh@yahoo.com

 

TMBAچکیده

روابط عمومی یک از اجزاءآمیخته ترفیع است که عبارتند از تشویق غیر شخصی،تقاضا برای یک محصول،خدمت ،یک کارکرد و رویکرد مدیریتی است که بر روابط و ارتباطاتی که افراد و سازمان ها با دیگر گروهها و عامه مردم دارند تمرکز می کند و به دنبال ایجاد رضایت دو طرفه است.
هدف از نگارش این مقاله پرداختن به این موضوع است که آیا در عصر حاضر دوران تبلیغات خاتمه یافته و دوره روابط عمومی آغاز شده است ؟ یا لازم است تعاملی را بین این دو برقرار کرد؟ و نهایت اینکه بنگاههای اقتصادی و موسسات غیر انتفاعی در راستای فعالیتهای ترویجی خود در آینده باید از چه روندی پیروی کنند؟

ادامه مطلب

 
 
شناسایی عوامل کیفیت خدمات پس از فروش و بررسی ارتباط آن عوامل

نویسندگان :

 دکتربراهویی

استاد دانشگاآزادقشم

آزاده ازم

کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه آزادقشم

 

TMBAچکیده

از آنجا که هر مشتري ديدگاهها و انتظارات خاص خود را از خدمت دارد،براي شناسايي مشخصه هاي اصلي و مهم ارزيابي کيفيت ارايه خدمات از ديد مشتريان بايد نيازها و انتظارات مشترک مشتريان را در نظر گرفت . هدف از انجام اين تحقيق شناسايي عوامل موثربرکيفيت خدمات پس از فروش و بررسي ارتباط آن عوامل با ميزان رضايت مشتريان در شرکت خدمات انفورماتیک  استان هرمزگان مي باشد. اين پژوهش از نظر هدف،كاربردي و از نظر روش، توصيفي- پيمايشي است. جامعه­ي آماري اين تحقيق را کليه مشتريان شرکتهاي خدمات انفورماتيک در استان هرمزگان تشکيل مي دهند که 200نفر از انها بعنوان نمونه پزوهش انتخاب شدندکه به علت گسترده بودن جامعه از روش نمونه­گيري تصادفي ساده استفاده شد. براي تحليل داده هاي پژوهش از شاخص هاي آمار توصيفي و استنباطي شامل جدول فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار، ‌ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه استفاده و تمام محاسبات توسط نرم افزار SPSS انجام شد. نتايج تحقيق گوياي آن است که وضعيت ارتباطي با کارکنان، ميزان کارايي، سطح عملکرد، و دسترسي به خدمات همگي ارتباط معناداري با رضايت مشتريان دارند و متغير کارايي سهم بيشتري در پيشگويي متغير وابسته دارد.

 

واژگان کلیدی : عوامل کیفیت، خدمات پس از فروش، رضایت مشتریان، خدمات انفورماتیک، استان هرمزگان

ادامه مطلب 

 
 
تاثیر رشداخلاقی در سازمانها و رضایت مشتری جهت عملکرد بهتر در سازمان

نویسندگان :

دکتر شهباز برآهویی ، استاد دانشگاه

parsa89.b@gmail.com

اکبر بحرینی ، دانشجوی کارشناسی ارشد ، مدیریت بازرگانی ، دانشگاه آزاد قشم 

Akbar.bhr@gmail.com

 

TMBAچکیده

 سازمانها را همچون آدمیان میتوان در مسیر تعالی اخلاقی در جایگاههای مختلف قرار داد و آنها را در سطوح متفاوت ارزیابی نمود و میزان رشد اخلاقی شان را سنجید.  به طور کلی اخلاقیات در سازمان ها به عنوان سیستمی از ارزش ها و بایدها و نبایدها تعریف می شود که بر اساس آن نیک و بدهای سازمان مشخص و عمل بد از خوب متمایز می شود انسان ها در بعد فردی و شخصیتی دارای ویژگی های خاص اخلاقی هستند که پندار، گفتار و رفتار آنها را شکل می دهد. مدیر باید از نظر اخلاقی جوی سالم برای کارکنان در سازمان به وجود آورد، تا آنان بتوانند با تمام توان وبهره وری هرچه بیشتر کار کنند وباعث رضایت مشتری و درنتیجه عملکرد بهتر در سازمان باشند. سازمانها اگر بخواهند در مسیر عملکرد بالا گام بردارند باید سطح اخلاقی خود را مستمراً ارتقا دهند و از سازمانی صرفاً نتیجه گرا به سوی سازمانی فضیلت گرا که همان رشد اخلاقی سازمان است، حرکت نمایند.

 

واژگان کلیدی: زشد اخلاقی؛عملکرد ؛ بهره وری؛رضایت مشتری؛ سازمان فضیلت گرا .

ادامه مطلب

 
 
بازاریابی چیست؟ بحث ودستور کاری برای تحقیقات در آینده

نویسندگان :

دکتر شهباز براهویی

ساناز خاکی نژاد

 

TMBA چکیده :
سالهای اخیر پیشرفت هایی در تصویرسازی عصبی تا حدودی به خود دیده که دانشمندان عصبی قادرند مستقیما فراوانی، موقعیت، و زمان بندی فعالیت عصبی را به میزان بی سابقه ای مطالعه کنند. هرچند، علم بازاریابی تا حدود زیادی بی خبر از چنین پیشرفت هایی و پتانسیل عظیم آنها بوده است. در واقع، کاربرد تصویربرداری عصبی در تحقیقات بازار، آنچه امروزه بازاریابی عصبی نامیده می شود، موجب پدیدار شدن بحث های زیادی در محافل علم عصب در سالهای اخیر شده است. این مقاله تلاش می کند که محدوده بازاریابی عصبی را فراتر از برند تجاری و کاربردهای رفتار مصرف کننده گسترش دهد تا مفهوم سازی گسترده تری از علم بازاريابي را در بر گیرد. با در نظر گرفتن عصب‌ شناسى عمومی و اقتصاد عصبی، بازاریابی عصبی به عنوان یک رشته تحصیلی تعریف می شود، و جهت های تحقیقات آینده پیشنهاد می شود.


واژگان کلیدی: عصب‌ شناسى؛ بازاریابی عصبی؛ اقتصاد عصبی، تصویربرداری عصبی


ادامه مطلب

 
 
بررسی تاثیر نگرش و قصد خرید مشتریان برندهای خرده فروشی بر اعتماد،بدبینی و سود درک شده

مطالعه موردی: فروشگاه زنجیره ای اتکا در شهرستان اراک

نویسندگان :

حسن درویش پور
دکتر نادره السادات نجفی زاده

 

TMBAچكيده :
این پژوهش نتیجه یک کار میدانی است،که هدف آن بررسی تاثیر نگرشو قصد خرید مشتریان برند های خرده فروشی براعتماد،بدبینی و سود درک شده میباشد،پژوهش حاضر به دنبال ارائه و آزمون مدلی در حوزه برند های خرده فروشی  که دارای چهار فرضیه است می باشد ،در این تحقیق جهت برآوردن اهداف مورد نظر پرسشنامه های شامل بر 34 سوال در بین 360نفر از مصرف کنندگان محصولات فروشگاه اتکا در شهرستان اراک  با توجه به روش نمونه گیری  در دسترس توزیع شد که 341 پرسشنامه جمع آوری وبه منظور آزمون مدل از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که قصد خرید با نگرش،نگرش با سود درک شده، بدبینی با سود درک شده ،داری یک تاثیر مثبت و معنی دار هستند واعتماد با سود درک شده دارای تاثیر معنی دار نیستند.


واژگان کلیدی:نگرش،برند های خرده فروشی،بدبینی، سود درک شده،قصد خرید

ادامه مطلب

 
 
مدیریت منابع انسانی در شرکتهای کوچک

نویسندگان :

دکترشهباز براهویی

علی غریب پور

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بیمه دانشگاه آزاد قشم

 

TMBAچکیده :  :بنای ثروت آفرینی در اقتصاد امروز، دانش و تخصص است. آینده از انقلابی خبر می‌دهد که نیروی حرکت آن از اندیشه‌های انسانها سرچشمه می‌گیرد. بی‌شک عصر حاضر، عصر سازمانهاست و متولیان این سازمانها، انسانها هستند. انسانهایی که خود به واسطه در اختیار داشتن عظیمترین منبع قدرت یعنی تفکر، می‌توانند موجبات تعالی، حرکت و رشد سازمانها را پدید آورند. در فضای پرشتاب و سرشار از تحول و رقابت دنیای امروز، آنچه که منجر به کسب مزیت رقابتی سازمانها می‌گردد، نیروی انسانی با کیفیت، خلاق و پویاست.

از این رو در عصر حاضر، منابع انسانی دانشگر به عنوان مهمترین قابلیت سازمان در کسب مزیت رقابتی و همچنین عمده‌ترین دارایی نامشهود قلمداد می‌شوند و باید کارکنان را کلید طلایی بهبود کیفیت و بهره‌وری کلیه فرایندهای سازمانی دانست. سازمانهای پیشرو با تلاش برای جذب، پرورش، نگهداشت و به کارگیری نیروهای دانشگر و زبده، مزیت رقابتی امروز و فردای خود را تضمین می‌کنند. بنابراین با توجه به ارزش روزافزون منابع انسانی در این مقاله برآنیم تا به اهمیت مدیریت منابع انسانی در این شرکتهای کوچک و متوسط بپردازیم. توجه به این مقوله در مدیریت این شرکتها که در آینده اقتصادی کشور جایگاه ویژه‌ای دارند، می‌تواند به کسب فرصتهای بالقوه بازار و رشد پایدار اقتصادی کشور کمک شایانی نماید.

ادامه مطلب

 
 
بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری CRM)) در بانک ملی شعب شهر تهران

نویسندگان:

دکتر ماندان مومنی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

دکتر بهرام خیری

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

مهتاب حسنی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

 

TMBAچکیده

در دنیای کنونی وجود رابطه قوی با مشتریان مهم­ترین رمز موفقیت در هر کسب وکار است. از این رو مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری که به معنی تلاش سازمان جهت ایجاد و ارائه ارزش به مشتری است بسیار مورد توجه قرار گرفته است. مدیریت ارتباط با مشتري (CRM)  براي ایجاد یک رابطه خاص با مشتري و ایجاد ارزش بیشتر براي سازمان ها ارائه شده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل موثر  بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در بانک ملی می باشد. در این راستا پس از بررسی مبانی نظری تحقیق، پرسشنامه تحقیق طراحی شده و پس از تأیید روایی و پایایی آن نسبت به جمع آوری داده­ها از جامعه آماری که شامل مدیران و کارشناسان بانک ملی شعب شهر تهران می­باشد، اقدام گردیده است. در این تحقیق با توجه به گستردگی جامعه از فرمول تعیین حجم نمونه در جامعه نا محدود استفاده گردید که تعداد نمونه تعیین شده 291 نفر می­باشد. روش نمونه­گیری تصادفی طبقه بندی شده می­باشد روش تحقیق پژوهش توصیفی - پیمایشی است. داده ها توسط پرسشنامه جمع­آوری گشته و سپس با نرم افزاز لیزرل مورد بررسی قرار گرفته که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده­ها بیانگر تاثیرمدیریت دانش، مشتری مداری، قابلیت بازاریابی و تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری دارد.

 

 واژگان کلیدی :مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) ، مدیریت دانش، قابلیت بازاریابی

ادامه مطلب

 

 
 
بررسي رابطه فرهنگ سازمانی و سازمان یادگیرنده

نویسنده :

امیر علی منصوری

کارشناسی ارشد مدیریت و مدرس دانشگاه پیام نور شهرستان بیجار

TMBA چکیده:

هدف اصلی در این پژوهش بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و سازمان یادگیرنده است. در این پژوهش فرهنگ سازمانی متغییر مستقل و سازمان یادگیرنده متغییر وابسته است. ابعاد فرهنگ سازمانی از دیدگاه دنیسون عبارتند از درگیرشدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و رسالت می باشد. برای جمع­آوری داده­ها از دو پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی و پرسشنامه سازمان یادگیرنده استفاده شده است. این پژوهش از لحاظ اهداف پژوهشی، کاربردی و با شیوه توصیفی- همبستگی انجام شده است. فرضیه اصلی این پژوهش که رابطه بین  فرهنگ سازمانی و سازمان یادگیرنده است و فرضیات فرعی هم عبارتند از رابطه بین ابعاد فرهنگ سازمانی و سازمان یادگیرنده را تشکیل می­دهد.

 

واژگان کلیدی : فرهنگ سازمانی، سازمان یادگیرنده

ادامه مطلب

 

 
صفحه قبل 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 88 صفحه بعد