Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» بازاریابی دهان به دهان ؛مثبت یا منفی
» بازاریابی مستقیم و تاثیر آن بر پویایی بانک ملت ...
» الگوهای فرهنگ سازمانی
» بررسی اثر متقابل شهرت شرکت و ارزش ویژه فروشگاه های خرده فروشی بر وفادا ...
» تاثیر اینترنت بر ارتباطات بازاریابی
» بررسی تأثیرآمیخته بازاریابی 4p بر رفتارخرید مصرف کنندگان برنج استان ما ...
» تشکيل سرمايه از طريق سيستم بانکي و کاربرد آن در بورس اوراق بهادار ...
» نقش بازاریابی تلفنی در افزایش فروش بازاریابان شرکتهای پخش موادغذایی ب ...
» مدیریت استعداد در سازمانها در جهان معاصرو نقش آن در جذب و نگهداشت سرما ...
» بررسی آثار اقتصادی بازاریابی کیوی در استان مازندران ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سایت پادکست بازاریابی ایران
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
ارزیابی و تبیین مدل پیش بینی ریسک نقدینگی بانک با استفاده ازنقدینگی در معرض خطر

(Liqudity At Risk)مطالعه موردی بانک کشاورزی

نویسندگان :

دکتر میرفیض فلاح شمس
(استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز)
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز)
محسن بنده
(کارشناس ارشد مدیریت مالی)

 

TMBA چکیده :

در این تحقیق به ارزیابی و نبیین مدل ریسک نقدینگی در معرض خطر با استفاده از چهار زیر مدل LaR که اپراتور نوسان یا واریانس شرطی می باشند پرداخته شده است این چهار مدل شامل دو گروه اقتصاد سنجی (GARCH وARCH ) و گروه ریسک سنجی (MA  و EWMA ) می شوند. نتايج تحقيق حاضر نشان دهنده اين واقعيت است كه امكان پيش بيني نقدینگی و پیش بینی ريسك نقدینگی با استفاده از مدل نقدینگی در معرض خطر (LaR) بوسیله داده های تاریخی نقدینگی بانک وجود دارد همچنين مشخص گرديد كه زیر مدلهاي مورد بررسی در سطح اطمینان 95% از كارايي مناسبی براي پيش بيني ريسك نقدینگی با استفاده از مدل نقدینگی در معرض خطر LAR)) برخوردار مي باشند و تایید میگردد که امکان پیش بینی نقدینگی در معرض خطر به دو روش اقتصاد سنجی و ریسک سنجی وجود دارد

نتیجه گیری نهایی نشان می دهد که سری زمانی نقدینگی بانک مورد مطالعه دارای شوکهای نوسانی بسیار بزرگ در زمانهای پراکنده می باشند حتی تا جایی که نقدینگی بانک در بعضی زمانها منفی شده است و مدل گارچ به عنوان اپراتور نوسان دارای این قابلیت می باشد که با تقسیم سری زمانی به خوشه های متعدد و تعدیل شوکهای ناگهانی در هر دو سطح اطمینان 95% و 99% قابل اتکا باشد و به عنوان مدل کاراتر نسبت به بقیه مدلهای اندازه گیری نوسان خود را در این تحقیق مطرح کند.

 

واژگان کلیدی : ریسک، ارزش در معرض خطر، نقدینگی در معرض خطر

ادامه مطلب

 
 
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اعتماد مشتریان بانکداری اینترنتی

(مطالعه موردی: کاربران بانکداری اینترنتی بانک مهر اقتصاد)

نویسندگان :

حسین عابدی 

استادیار موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کار.

امير سيدي

استاديار موسسه آموزش عالي غير انتفاعي كار

مرتضی بخشان

دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني با گرايش بازاريابي، مدرس موسسه استعداديابي اميركبير(تهران)

 

TMBAچکیده :

      با توسعه و پیشرفت تکنولوژی ارتباطات، بانکها و موسسات مالی روشهای جدیدی را به منظور خدمت رسانی بیشتر به مشتریان خود عرضه می­کنند، یکی از این روشهای نوین، بانکداری اينترنتي است. با مرور ادبیات بانکداری اهمیت اعتماد مشتریان به استفاده از خدمات بانکی محرز می­گردد. بر همین اساس با شناسایی ویژگیهای روش بانکداری اينترنتي و تاثیر آن بر اعتماد مشتریان، مدل مفهومی تحقیق تدوین شد و بر اساس آن پژوهش حاضر انجام شده است. مطالعه حاضر با نظر سنجی از 385 نفر از مشتریان بانك مهر اقتصاد در استان قزوین انجام گرفت، برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روشهای آماری آزمون همبستگی و آزمون فريدمن استفاده شده است. نتايج بدست آمده نشان داد كه متغیر های امنیت، کاربرپسندی، سودمندی، سهولت ادراکی و آگاهی دهندگی بر اعتماد مشتریان در گرایش به استفاده تاثير معنی داري دارند.

 

واژگان کلیدی:  بانكداري اينترنتي، اعتماد، امنيت، كاربرپسندي، سهولت ادراكي، سودمندي ادراكي، آگاهي دهندگي

ادامه مطلب

 
 
بررسی مفهومی معیارها وشاخص های عمومی حسابرسی عملکرد و نقش آن در توسعه و رشد بازارهای اقتصادی

نویسنده:

رضا گلستانی

دانشجوی کارشناسی ارشد واحد علوم تحقیقات کرمان

 

TMBAچکیده: 

گسترش و توسعه سازمانها در بخش‌های‌ عمومی و خصوصی،موجب ایجاد پیچیدگیهایی‌ است که سبب بروز بوروکراسی و پدیده‌ای به نام‌ آنتروپی می‌شود که فرآیند رکود و زوال تدریجی‌ را آغاز می‌کند.به‌منظور جلوگیری از این عوامل‌ و ایجاد تحرک و پویایی در سازمانها،سیستمهای‌ کنترل مدیریت از یک‌سو و سیستم‌های ارزیابی و حسابرسی از سوی دیگر،ایجاد می‌شود تا با رسیدگیهای مستمر خود،زمینه‌های پیشرفت و افزایش بهره‌وری را فراهم کند. در دهه‌های اخیر،این قبیل ارزیابی‌ها در بخش‌های عمومی و خصوصی اغلب کشورهای‌ صنعتی انجام شده است که با عناوینی نظیر حسابرسی عملکرد،حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مدیریت،حسابرسی برنامه و یا حسابرسی جامع مورد اشاره قرار می‌گیرد.تاکید این‌گونه حسابرسی‌ها در بخش عمومی در گذشته،بر دستیابی به هدفها،اجرای قوانین، مقررات، خطمشی‌ها و روشها و بالاخره دریافت‌ و مصرف بودجه بوده است.حال آن‌که در سالهای اخیر تاکید حسابرسی عملکرد بر مواردی‌ نظیر حسابدهی به مجلس و جامعه(از طریق‌ دیوان محاسبات)،تاکید بر بهبود عملکرد مدیریت و افزایش بهره‌وری در این بخش و بالاخره کاهش هزینه فرصت از دسته رفته‌ می‌باشد. تاکید اساسی حسابرسی عملکرد در بخش‌ خصوصی که توسط موسسات حرفه‌ای مستقل‌ حسابرسی و یا حسابرسی داخلی انجام می‌شود. بر خلاقیت،نوآوری،توان مدیریت،توان واکنش‌ در مقابل تغییرات اقتصادی و تکنولوژیک،توان‌ پیش‌بینی نیازهای مشتریان و جامعه، سیستم‌های موثر کنترل مدیریت و سیستم‌های‌ ارزیابی برای بهبود مستمر عملیات می‌باشد.این‌ توانایی‌ها،قابل خریدن نیست و باید با آموزش و تلاش مستمر ایجاد گردد. نتایج مورد انتظار یا ستانده در سازمانهای مختلف متفاوت است. در یک واحد فرهنگی،نتایج عملیات،اثربخشی‌ امور فرهنگی است که از آن واحد مورد انتظار بوده است.در یک واحد انتفاعی،نتایج عملیات‌ می‌تواند میزان تولید،فروش یا سود باشد. افزایش بهره‌وری از طریق ارتقای سه مولفه‌ مذکور در بالا انجام می‌شود و برای حصول‌ اطمینان از انجام آن لازم است سیستمهای کنترل‌ مدیریت در سازمانهای مختلف ایجاد شود. ارزیابی اثربخشی سازمانها،برنامه‌ها و فعالیتها را مورد سنجش قرار می‌دهد.

 

واژگان کلیدی : حسابرسی عملکرد،توسعه بازار ،اصول و اهداف، رشد اقتصاد

ادامه مطلب

 
 
بررسی کارایی شعب بانک ملت با نرم افزار تحلیل پوششی داده ها (DEA)

نویسندگان :

حامد شمیرانی

دانشکده مدیریت-دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

زینب اسمعیلی

دانشکده مدیریت و حسابداری-دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

 

TMBAچکیده :

این تحقیق به تجزیه و تحلیل کارایی 50 شعبه بانک ملت در شهر تهران پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل کارایی با استفاده از نرم افزار DEA صورت گرفته است. برای انجام دقیق­تر تجزیه و تحلیل کارایی، این شعب براساس نزدیک بودن تعداد مشتریانشان، به 5 گروه تقسیم بندی شدند و براساس 3 ورودی تجهیزات، پرسنل و هزینه­های عملیاتی و 2 خروجی درآمد و سنجه­های شبکه(تعداد تراکنش­های غیرحضوری استفاده گردید و از لحاظ کارایی مورد سنجش واقع شدند. پس از بررسی کارایی شعب بانک ملت شهر تهران و رابطه آن با بانکداری الکترونیکی به شیوه تحلیل پوششی داده ها (DEA)  نتایج حاصل نشان می­دهد که دلایل اصلی کارایی در کاراترین شعب بانک ملت در تهران، بالا بودن تراکنش­های غیرحضوری و به تبع آن کاهش هزینه های عملیاتی است. بنابراین جهت افزایش کارایی شعب ناکارای بانک ملت و تبدیل آنها به شعب کارا، می­بایست میزان تراکنش­های غیرحضوری را افزایش داد، همچنین جهت دسترسی به کارایی بالاتر باید هزینه­های عملیاتی کنترل شود تا کارایی کاهش پیدا نکند. همچنین بالا بودن ضریب همبستگی بین تراکش­های غیرحضوری و کارایی نشان دهنده اهمیت تراکنش­های غیرحضوری در کارایی شعب است که می­بایست مورد توجه قرار گیرد.

 

واژگان کلیدی:  بانکداری الکترونیکی، رتبه بندی واحدهای کارا

ادامه مطلب

 
 
نقش حسابداری مدیریت نوین ( هزینه یابی بر مبنای هدف ) در کسب مزیت رقابتی در بازار

نویسنده :

سمیه زندیه

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی  - بازاریابی

 

TMBAچکیده :

در محيط رقابتي امروز، بقاي بنگا ههاي اقتصادي درگرو بهبود مستمر عملكرد در راستاي افزايش توان رقابتي و كسب منافع بيشتر است. همزمان با شروع قرن 21  دستيابي به موفقيت وبقاي سازما نها مشکلتر مي شود و اين واقعيت ناشي از ظهورعصر تجاري جديدي است كه تغيير يكي از خصوصيات اصلي آن است. اين وضعيت موجب بازنگري اساسي در اولويتهاي تجارت، ديدگاه استراتژيك، قابليت بقا و روشها شده است. درجهان امروز بيشتر تاكيد بر قابليت سازگاري با تغيير در محيط تجاري است و يك روش پيش كنشي براي كسب مزيت رقابتي در اين محيط، استفاده از رويكردهاي نوين حسابداري مديريت مي باشد.

هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسي نقش رويكرد نوين حسابداري مديريت)هزينه يابي بر مبناي هدف(در كسب مزيت رقابتي مي باشد.  نتايج اين تحقيق حاكي از آن است كه استفاده از رويكردهاي نوين هزينه يابي در حسابداري مديريت، نقش بسزايي در كسب مزيت رقابتي سازما نها دارد.

 

واژگان کلیدی : حسابداری مدیریت ، مزیت رقابتی ، هزینه یابی بر مبنای هدف

ادامه مطلب

 
 
بررسی فاکتور های اساسی بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در بانک ملی شعب شهر تهران

نویسندگان:
دکتر ماندان مومنی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

مهتاب حسنی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

hassani.mahtab@yahoo.com

محمود شایان
دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی دانشگاه آزاد واحد امارت

 

TMBA چکیده :
        سودمندترین و مناسبترین استراتژي براي بانکها مشتري مداري است. در حقیقت این جمله را قدري قوي تر می توان بیان کرد و گفت که بنیان و اساس نظام بانکی، مشتري است. بانکها با استفاده از 1CRM می توانند چرخه فروش را کوتاهتر و وفاداري مشتري به ایجاد روابط نزدیکتر و درآمد را افزایش دهند .سیستم مدیریت روابط با مشتري میتواند کمک کند تا مشتریان موجود حفظ شوند و مشتریان جدیدي جذب شوند.
نقش مديريت ارتباط با مشتري به عنوان يك ابزار استراتژيك در توسعه سازمانهاي توليدي و خدماتي انكار ناپذير است .
هر چند كه مقوله جديدي نيست و از زماني كه عرضه و تقاضا وجود داشته باشد هر گاه عرضه بر تقاضا پيشي گرفته است ايجاد ارتباط با مشتري در جهت نگهداري او و ايجاد حس وفاداري در او مدنظر بوده .امروزه با ورود تكنولوژي هاي جديد ارتباط الكترونيكي مقوله مديريت ارتباط يا مشتريان با توجه به ايجاد بستر هاي جديد ارتباطي دچار تحول شده ا ند و امكانات بسيار زياد و جديدي را به سازمانها و بنگاههاي اقتصادي داده اند. در كشور ما نيز همگان موارد ذكر شده را پذيرفته و تاييد مي نمايند.،اما مشكل اينجاست كه شاخص هاي مشخص و فاكتورهاي كه بتواند گوياي يك سازمان از اين نظر باشد و به تصميم گيري مديريت سازمان در اين زمينه كمك نمايد وجود ندارد .در اين تحقيق ابتدا به عنوان يك مطالعه موردي وضعيت و شرايط مديريت ارتباط با مشتري و عوامل موثر بر موفقیت آن در بانك ملی تهران مطالعه و بررسي شده است.

واژگان کلیدی :مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت دانش، مشتری مداری

ادامه مطلب

 
 
تأثیر CRMبر رضایت و وفاداری مشتریان در بانک ملی شعب شهر تهران

نویسندگان :

دکتر ماندان مومنی 

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

مهتاب حسنی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز 

محمود شایان

دانش آموخته مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی دانشگاه آزاد واحد امارات
hassani.mahtab@yahoo.com


TMBAچکیده:
بدون تردید در جو رقابتی و محیط نا آرام امروزی که سازمان ها در آن قرار دارند و دائماً گوی سبقت را از یکدیگر می ربایند؛ تنها سازمان ها و موسساتی می توانند به ادامه حیات خود و توسعه روز افزون دست پیدا کنند که محور اصلی فعالیت خود را بالا بردن کیفیت خدمات و محصولات، رضایت و پایداری رضایت و وفاداری مشتری قرار دهند. تامین رضایت مشتری در سازمان ها چنان اهمیتی دارد که سازمان ها را مجبور به استفاده از مدل ها و شیوه های مدرن مدیریتی مثل مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت کیفیت جامع و... کرده است. سازمان ها از این جهت به مشتری و رضایت وی توجه دارند که این مشتری است که بهای خدمات و کالاهای آنها را می پردازد و در این عصر جهانی مشتری را به عنوان یک  پادشاه تلقی می نمایند.
در عین حال رویکرد  CRM اجازه می دهد که با ارزش ترین مشتریان شناسایی شده و بهترین خدمات به آنها ارائه گردد تا با جلب رضایت این مشتریان بتوان وفاداری ایشان را به سازمان حفظ کرد و سودآوری تجاری را تضمین نمود. مدیریت ارتباط با مشتری یک عنصر پهناور و عریض محاوره ای است که کسب و کا را در ایجاد ارتباط با مشتریانش مدیریت می کند.
باتوجه به اهمیت این موضوع  به یکی از برنامه های مهم مدیریتی یعنی مدیریت ارتباط با مشتری و تاثیر آن بر رضایت و وفاداری مشتریان می پردازیم.

واژگان کلیدی: مدیریت ارتباط با مشتریCRM ، رضایت مشتری، وفاداری مشتری

ادامه مطلب

 
 
ارزیابی کارایی بانک ها با تلفیق دو نظام اندازه گیری DEA-BSC (مورد:شعب ممتازو درجه یک شمال تهران)

نویسندگان :

دکتر زین العابدین امینی

استادیار گروه مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم تحقیقات ساوه

Drsajadamini@yahoo.com

بیژن نصرتی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی – مالی،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم تحقیقات ساوه،

bmi_nosrati@yahoo.com

 

TMBAچكيده
هدف پژوهش حاضر ارائه مدل تلفیقی DEA-BSC  جهت ارزیابی عملکرد بانک ها ، به منظور تعدیل چالش انتخاب شاخص های ورودی و خروجی برای تکنیک DEA و سنجش کارایی بانک ها نه فقط از ابعاد مالی بلکه از منظرهای مشتری،رشد ویادگیری و فرایند داخلی با " فرم پوششی  مدل ابرکارایی تحت بازده به مقیاس ثابت ماهیت ورودی  DEA" می باشد 48 شعبه ممتاز و درجه یک بانک ملی  شمال تهران در سال 1391 جامعۀ آماری پژوهش را تشکیل میدهند،که به روش حذف سیستماتیک 20 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد، نتیجه ی پژوهش نشان داد که پس ازفرایند الگوبرداری از طریق کاهش ورودی ها، میانگین امتیاز کارایی واحدها به ترتیب در منظرهای مالی،مشتری،فرایند داخلی و رشد و یادگیری از 0.48 ، 0.57، 0.62 ، 0.58 به 0.61، 0.63، 0.72، 0.70 ارتقا یافته است ،همچنین شعبه ممتاز آناهیتا  در هر 4 منظر،به علت احتساب امتیاز کارایی 1 در قبل و بعد از فرایند الگوبرداری به عنوان کاراترین واحد از میان 48 شعبه در سال 1391 انتخاب شد.

واژگان كليدي : تحلیل پوششی داده ها،کارت امتیاز متوازن، مدل ترکیبی DEA-BSC ،مدل های ابر کارای DEA

ادامه مطلب

 
 
بررسی تاثیر هویت برند بر وفاداری مشتریان نسبت به برند(مورد مطالعه لوازم خانگی سامسونگ)

نویسندگان :
ماندان مومنی

دکترای مدیریت بازرگانی، عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

احسان محمدی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی–بازاریابی و صادرات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 

TMBAچکیده
امروزه وفاداري مشتريان كليد موفقيت تجاري محسوب مي شود. با افزايش وفاداري مشتريان سهم بازار و ميزان سود دهي بنگاه اقتصادي بالا مي رود. مهمترین و منحصر بفردترین خصوصیات برند در هویت برند نمایان می شود. اصولا هویت برند آن چیزی است که برند درصدد نشان دادن آن است که باید ماهیت دائمی و طولانی مدت داشته باشد. یکی از ویژگی های مهم یک برند، توانمندی در ایجاد وفاداری در مشتریان است و یکی از ترجیحات مشتریان در انتخاب محصول، نام معتبر و هویت ساز آن است. بنابراین هدف اصلی در این پژوهش تعیین تاثیرهویت برند بر وفاداری مشتریان می باشد.
جامعه آماری این تحقیق کلیه مصرف کننده گان لوازم خانگی سامسونگ در سطح شهر تهران هستند و حجم نمونه مورد استفاده در آن با توجه فرمول تعیین حجم نمونه در جامعه نامحدود با سطح اطمینان 95 % تعداد 384 نفر برآورد شده است. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. آزمون های دیگری نظیر کولموگروف–اسمرینوف، آزمون KMO و تحلیل عاملی تائیدی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
یافته های این تحقیق که با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام گردیده حاکی از آن است که رابطه معنی دار و مثبتی میان هویت برند و ارزش درک شده از برند، رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان به برند وجود دارد. همچنین یافته ها حاکی از وجود ارتباط معنادار و مثبتی میان ارزش برند و رضایت مشتریان، ارزش درک شده و اعتماد مشتریان، رضایت مشتریان و اعتماد مشتریان به برند و همچنین اعتماد مشتریان به برند و وفاداری مشتریان وجود دارد. در این تحقیق رابطه معناداری میان هویت برند و اعتماد به برند یافت نشد.

واژگان کلیدی:  برند، هویت برند، ارزش درک شده، رضایت مشتری، اعتماد، وفاداری مشتری

ادامه مطلب

 
 
ارایه یک چارچوب مناسب جهت اندازه گیری عملکرد بازاریابی ادارات پست گیلان با رویکرد DEA و رتبه بندی آنها با استفاده از روش AHP

نویسندگان :

دکتر سید یحیی سید دانش

استادیار دانشگاه پیام نور مرکز رشت
دکتر نرگس دل افروز

استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
علی رفعتی

دانشجوی كارشناس ارشد مديريت بازرگانی  - بازاريابی

 

TMBAچکیده :
ارزیابی عملکرد فرآیندی است که ار طریق آن میتوان اطلاعات مفید و سودمندی در خصوص چگونگی انجام موثر کارها برای تقویت رفتار های مثبت و حذف رفتارهای نامناسب و غیر ضروری بدست آورد. به عبارت دیگر ارزیابی عملکرد به معنای اطمینان از مطابقت عملکرد با برنامه، و مقایسه عملکرد واقعی با اهداف از قبل تعیین شده می باشد که اگر تفاوت قابل ملاحظه ای بین اهداف مورد انتظار و عملکرد واقعی وجود داشته باشد باید اقدامات اصلاحی انجام پذیرد. به کمک ارزبابی عملکرد است که مدیریت نسبت به نحوه تحقق هدف ها و انجام فرآیند ها به شیوه مورد انتظار آگاهی یافته و قدرت پیگیری و در صورت لزوم سنجش و اصلاح آنها را پیدا می کند. بطور کلی می توان مقصود از اجرای برنامه ارزیابی را شناسایی وضع موجود ، تعیین نقاط ضعف و قوت در ایفای وظایف و مسئولیتها در بهبود وضع کار آنها دانست و در حقیقت هدف اصلی باید راهنمایی و ارشاد سازمان باشد و بدین ترتیب درجه کارآمدی و بازده سازمان بالا خواهد رفت.


واژگان کلیدی : تحلیل پوششی داده ها, فرآیند تحلیل سلسه مراتبی , ارزیابی عملکرد, سنجش کارایی

ادامه مطلب

 

 

 
صفحه قبل 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 91 صفحه بعد