Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» بررسی تکنیک های فروش
» بازاریابی موبایلی
» بازاریابی تعاونی
» ساختار سازمانی و توانایی های بازاریابی ویژه در SME ...
» شناسایی علل شکست استراتژی های تنوع
» بازاریابی اجتماعی، حوزه ای نوین در مقوله بازاریابی ...
» بررسی و تحلیل تاثیر نفت در بازار و اقتصاد کشور ...
» ارزیابی تأثیر برند و شخصیت نام تجاری بر وفاداری و رضایت مشتریان ...
» بازاریابی سیاسی، چارچوب مفهومی
» تازه های نشر: مدیریت بازاریابی کاتلر و کلر با ترجمه مهدی امیرجعفری منت ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سایت پادکست بازاریابی ایران
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
پژوهش تحلیلی بین فرهنگی‌ در حوزه اصول اخلاقی‌ حاکم بر فضای کسب و کار: موردکاوی: تاجران ترک، تایلندی و آمریکایی‌

مترجم:

سید سلمان سیدین
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

TMBAچکیده:

این پژوهش، فرآیند تصمیم سازی اخلاقی‌ در بین تجار ترک، تایلندی و آمریکایی‌ را با در نظر  قرار دادن شدت پایبندی به ادراکات معنوی PMI))، ارزش‌های اخلاقی‌ صنفی(CEV) و اهمیت ملاحظات اخلاقی درک شده (PIE)، مقایسه می‌کند.PMI تصمیم گیری اخلاقی‌ را در یک سطح فردی تشریح می‌کند، CEV تأثیر فرهنگ اخلاقی‌ سازمان را بر تصمیم‌های انفرادی شرح می دهد و PIE به بیان اعتقادات و برداشت های تاجران از ارتباط موجود در میان تجارت، اخلاق  و سود‌ بلند مدت می پردازد. پاسخ دهنده ‌های این پژوهش (جامعه آماری)، تجار و بازرگانان حرفه‌ای هستند که در حال حاضر در حال تحصیل در رشته MBA در ترکیه (n=416)، تایلند (n=605) و آمریکا (n=446) و یا دانش آموخته آن هستند. نتایج ANOVA نشان می دهد که تجار آمریکایی‌ شاهد رفتار‌های تجاری غیر اخلاقی‌ تری نسبت به همتایانشان در ترکیه و تایلند می باشند. سازمان‌های ترک و آمریکایی،‌ CEV بالاتری نسبت به سازمان‌های تایلندی دارند. از سوی دیگر، تاجران تایلندی و آمریکایی‌ بیش از تاجران ترک، اخلاق را برای موفقیت در تجارت حائز اهمیت می‌دانند. هنگامی که سازمان ها در فعالیت‌های تجاری جهانی‌ درگیر می شوند، درک تفاوت‌ها و شباهت‌ها در برداشت های اخلاقی‌ بازرگانان کشور‌های مختلف، برای موفقیت و کار هماهنگ با یکدیگر ارزش پیدا می کند. انتظار می رود که این پژوهش برای افرادی مفید باشد که قصد سرما‌یه گذاری یا مدیریت بازرگانی در این کشور‌ها را دارند و بسیاری از مفاهیم آن نیز در حوزه تجارت جهانی‌ مفید خواهد بود.

واژگان کلیدی: اخلاق، بازاریابی، تاجران، مقایسه میان فرهنگی ‌

ادامه مطلب

 
 
مطالعه و بررسی توسعه موانع گردشگری در استان کردستان شهرستان بیجار

نویسندگان:
امیر علی منصوری
کارشناسی ارشد مدیریت و مدرس دانشگاه پیام نور شهرستان بیجار


TMBA چکیده:
توسعه گردشگري به ويژه در كشورهاي كمتر توسعه يافته عالم موثري براي مقابله با فقر است و موجب افزايش درآمد قشرهاي مختلف جامعه و توزيع عادلانه ثروت كاهش نرخ بيكاري و رونق اقتصادي و در نتيجه بهبود سطح رفاه و كيفيت زندگي مردم ميشود. بسياري از صاحبنظران گردشگري را يك فرصت منحصر به فرد اقتصادي ميدانند در سالهاي اخير گردشگري به منبع عظيم درآمد در تجارت جهاني و عنصر مهمي در بهبود تنظيم موازنه بازرگاني و راز پرداختهاي بسياري از كشورها تبديل شده است گردشگري بعنوان صنعت بدون دود، توانمنديها و پتانسيلهاي بيشماري دارد رشد قابل توجه و چشمگيري گردشگري در پنجاه سال اخير بيانگر اهميت فراوان اقتصادي و اجتماعي اين پديده است. نظر به اهميت روزافزون تامين پس انداز طريق صادرات غير نفتي جهت توسعه كشور و اهميت گردشگري به عنوان يكي از عوامل توليد ارز براي دستيابي‌به اين امر مهم بايد پژوهش و تحقيقات گستردهاي صورت گيرد تا در توسعه اين صنعت در مناطق مختلف كشور از جمله منطقه بیجار نقش برجسته¬اي ايفا كند. اين تحقيق با هدف بررسي موانع موثر بر عدم توسعه گردشگری در بیجار انجام پذيرفت كه با طرح دو سوال اصلی در خصوص تاثير موانع موانع بازاریابی،موانع زیر بنایی وشش فرضیه (عدم تبلیغات،کمبود دفاتر اطلاع رسانی،عدم برگزاری جشنواره‌ها فصلی،نامطلوب بودن امکانات رفاهی بهداشتی،نا مطلوب بودن سیستم حمل و نقل،کمبود محورهای ارتباطی)مورد بررسي قرار گرفت. روش اجراي تحقيق توصيفي پيمايشي بوده كه در راستاي جمع آوري داده‌ها از روشهاي كتابخانه‌اي و ميداني (توزيع پرسشنامه استفاده شد) نتايج كلي حاصل از تجزيه و تحليل كه از ديدگاه كاركنان و مديران سازمان با استفاده از آزمون همبستگي اسپيرمن تمام روابط در سطح خطاي 5% معنادار بوده و نامطلوب بودن امکانات رفاهی و بهداشتی بيشترين و کمبود سیستم حمل و نقل مناسب كمترين تاثير را بر متغير وابسته صنعت گردشگری داشته است هم چنين با استفاده از آزمون فريدمن متغيرها به شکل زیر از ديدگاه مديران و كاركنان طبقه بندی شده اند:عدم تبلیغات مناسب،نامطلوب بودن امکانات رفاهی و بهداشتی،کمبود دفاتر اطلاع رسانی گردشگری،عدم برگزاری جشنواره‌های فصلی، نامطلوب بودن سیستم حمل و نقل،کمبود راهها ومحورهای ارتباطی و نامطلوب بودن آنها.


واژگان کلیدی : گردشگری،موانع بازاریابی،موانع زیربنایی،تبلیغات،توسعه گردشگری

ادامه مطلب

 
 
بررسی رابطه بین مهارت های کارآفرینی و توسعه کارآفرینی سازمانی (شهرک های صنعتی شرق گلستان)

نویسندگان :
حسین منصوری فر  -نویسنده مسئول

h_mansouri@yahoo.com
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی(گرایش مدیریت منابع انسانی)  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
دکتر حميدرضا رضوي     
عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی شمال استادیار
دکتر سعيد امام قلي زاده  
عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی شمال

 

TMBA چکیده:
این پژوهش به بررسی رابطه بین مهارت های کارآفرینی و توسعه کارآفرینی سازمانی (شهرک های صنعتی شرق استان گلستان) می پردازد. جامعه آماري اين پژوهش کلیه مدیران عالی و مدیران میانی واحدهای بهره بردار موجود در شهرک های صنعتی شرق استان گلستان می باشند. جامعه مورد نظر ما 210 نفر مي‌باشد و نمونه مورد نظر ما در اين بررسي 136 نفر است كه با استفاده از جدول مورگان و كرجسي انتخاب شده است. چون در هر تحقیق امکان عدم برگشت پرسشنامه وجود دارد، 10 درصد به تعداد نمونه آماری اضافه گردید و بر این اساس 150 تا پرسشنامه استاندارد توزیع شد همچنين با توجه به اینکه اعضای گروه نمونه به یک گروه، مدیران تقسیم می شود، جهت انتخاب نمونه مناسب از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید. در اين پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد مهارت هاي كارآفريني و پرسشنامه استاندارد توسعه كارآفريني كه روايي و پايايي آن توسط پنج نفر از اساتید مجرب در زمینه مدیریت، کارآفرینی و روش تحقیق تاييد گرديد، استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصيفي شامل جدول توزیع فراوانی، فراوانی مطلق، و درصد فراوانی ها نظیر میانگین و شاخص های گرایشی به مرکز بر حسب نیاز برای توصیف داده‌های پرسشنامه در هر یک از متغیر های تحقیق و از آمار استنباطی متناسب نظیر ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون، آزمون واریانس و تحلیل استنباطی استفاده گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتيجه چنين حاصل شد كه بين مهارتهاي كارآفريني و توسعه كارآفريني سازماني رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.


 واژگان کلیدی: مهارت هاي كارآفريني – كارآفريني – توسعه كارآفريني – شهرك صنعتي

ادامه مطلب

 
 
مديريت عرضه بین المللی: تعادل بین هزینه های کل و خدمات مشتری

نویسندگان :

دکتر  شهباز براهویی
ساناز خاکی نژاد
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی   
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

 

TMBA چكيده:

 بسیاری از شرکت های تجاری داراي یک رویکرد جهانی در بازار عرضه بوده و به دنبال یافتن منابع کم هزینه خارجی به منظور دستیابی به کاهش هزینه هستند.  با این حال، عدم وجود شواهد کافی منابع در سطح بین المللی در واقع به بهبود عملکرد اقتصادی منجر می شود. این می تواند دو چالش مهم را برای رسیدن به تعادل توضیح دهد: (1) هزینه های خرید و لجستیک، و (2) خدمات به مشتریان.  هدف از این مقاله بررسی سازمان و مدیریت عرضه بین المللی از چشم انداز کل هزینه

با توجه به هر دو هزینه خرید و تدارکات است.  تحقیقات قبلی در تعدادی از شرکت های نروژی که از منابع چیني داشتند چهار حالت را برای مدیریت عرضه بین المللی شناسایی کرده است. در این مقاله با بهره گیری از مراجع مدیریت عرضه و مثال یک شرکت خرده فروشی و عمده فروشی نروژی به تجزیه و تحلیل و بحث در مورد این وضعيت ها و  اثرات آنها در کل هزینه و خدمات به مشتریان پرداخته شده است. سهم نظری در این مقاله مفهوم ديدگاه هزينه کل بر مدیریت عرضه بین المللی و بحث در مورد هزینه های در ارتباط با خدمات مشتری است. این سهم ممکن است، به نوبه خود، به شرکت هايی کمک كند که منبع خارجی و کم هزینه دارند.

ادامه مطلب

 
 
مطالعه تجربی کارامد عناصر آمیخته ی بازاریابی در صنعت بیمه

نویسندگان :

حسین‌علی سلطانی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
بابک زردلانی
سیامک دانایی فر

 

TMBA چکیده:
هدف این مقاله جلب توجه به سمت اهمیت عناصر آمیخته ی بازاریابی در ایجاد درآمد حق بیمه و حجم کسب و کار بیمه در صنعت بیمه می باشد. به ویژه این مقاله به دنبال توصیف اهمیت دسته بندی شده عنصر ارتباط آمیخته ی بازاریابی مورد نظر می باشد: تبلیغات تجاری، فروش شخصی، پیشبرد فروش، تبلیغ و روابط عمومی ، حمایت مالی و بازاریابی مستقیم در بهبود ارائه خدمات سازمان های بیمه قابل تحسین تصور می شود.این مقاله توصیه می کند که استفاده کارامد از عناصر آمیخته ی بازاریابی به شما کمک می کند اطلاعات را فراهم آورید، آگاهی بیشتری ایجاد کنید، ادراکات و دیدگاه ها را تغییر دهید، تصویر صنعت و وفاداری برند را ایجاد کنید.  


واژگان کلیدی:
آمیخته ی بازاریابی، صنعت بیمه

ادامه مطلب

 
 
بررسي رابطه ساختار سازماني و مديريت دانش

(مطالعه موردي: بانکهای تخصصی شهرستان سنندج)

نویسنده :
امیرعلی منصوری
کارشناسی ارشد مدیریت و مدرس دانشگاه پیام نور شهرستان بیجار

TMBA چکیده:
هدف اصلی در این پژوهش بررسی رابطه میان ساختار سازمانی  و مدیریت دانش در بانکهای تخصصی شهرستان سنندج بوده است. در این پژوهش ساختار سازمانی متغییر مستقل و مدیریت دانش متغییر وابسته است. ابعاد ساختار سازمانی از نظر رابینز عبارتند از پیچیدگی سازمانی، رسمیت سازمانی و تمرکز سازمانی است و همچنین ابعاد مدیریت دانش عبارتند از كسب دانش، ثبت دانش، انتقال دانش، خلق دانش و بكارگيري دانش می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته مدیریت دانش و پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی استیفن رابینز استفاده شده است. این پژوهش از لحاظ اهداف پژوهشی، کاربردی و با شیوه توصیفی- همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق بانکهای تخصصی شهرستان سنندج بوده است که با کمک فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 123 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب گردید. همچنین با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن، رابطه بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه اصلی این پژوهش که رابطه بین ساختار سازمانی و مدیریت دانش است و فرضیات فرعی هم عبارتند از رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی از دیدگاه استیفن رابینز با مدیریت دانش.
بانکهای تخصصی شامل بانک توسعه صادرات، بانک توسعه تعاون، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی و بانک مسکن می باشد.

واژگان کلیدی: ساختارسازمانی، مدیریت دانش، بانکهای تخصصی شهرستان سنندج

ادامه مطلب

 
 
تأثیر پارامترهای شهری بر زیبا سازی بازارهای شهری(مطالعه موردی شهر تهران)

نویسندگان :

افشین رسولی
کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشگاه علامه طباطبایی
afsheen.rasouli441@gmail.com
محمدرضا عطارپور
دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران
سجاد رسولی
کارشناسی پروتز دندان، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران

 

TMBA چکیده:

در زيبا‌شناسی شهری و بالطبع ارتباط آن با بازارها پارامترهای زيادی نقش دارد. در اين مقوله که از آن جمله می‌توان به رنگ و تناسب رنگها در محيط و فضای شهر، نحوه ساخت و ساز در فضای شهری، ميزان و آرايش فضای سبز، نوع درختان، نحوه قرار گرفتن نمادهای قديمی و سنتی يک شهر، ميزان فضاهای و جاذبه‌های گردشگری از سوی شهر و نوع و ميزان خدمات حمايتی از قبيل فروشگاه های زنجیره ای و نحوه تعامل انها با مشتریان داخلی و خارجی از سوی بازارها اشاره کرد. عدم توجه به پارامترهای ذکر شده در مبحث زيبا‌شناسی بازارهای شهری نقش اساسی در افسردگی جامعه و ايجاد فضاهای نامطلوب برای افراد ساکن و گردشگران به دنبال دارد. اما متاسفانه در روند ایجاد بازارهای جدید گاها چنین مواردی نادیده گرفته می شود.این مقاله به دنبال این است که به بررسی زیبایی بازارهای شهری،ایجاد احساس زیبایی بازارهای شهری در ذهن شهروندان، بپردازد. به همین منظور در بازارهای شهری تهران به صورت تصادفی 150 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. سوالات در دو بخش اطلاعات عمومی و شناسایی مهم ترین فاکتورها در جذاب کردن بازارها بیش از پیش تهیه شد. در نهایت تاکید بر گوناگونی رنگها و بکارگیری طراحی متناسب با فضا و بافت فرهنگی پیشنهاد شد.

 

واژگان کليدی: زيبا‌شناسی شهری، رنگ، فضای شهری، بازارهای شهری

ادامه مطلب

 
 
تحقیقات رفتاری و مدل سازی تجربی از کانال های بازاریابی: کاربردهای آتی برای هر دو زمینه و درخواست برای تحقیقات آتی

مترجم : 

سید سلمان سیدین
کارشناس ارشد بازرگانی بین الملل از دانشگاه تهران

 

TMBA چکیده
مدل های تئوریک بازی از کانال های بازاریابی، معمولاً وابسته بر تسهیل فرضیاتی است که، از دیدگاه رفتاری، اغلب به نظر خنثی می رسند. با این حال، محققان رفتاری، قواعد رفتاری فراوانی ایجاد کرده اند که شمولیت در مدل های تئوریک بازی را غیر ممکن ساخته است. ما معتقدیم که تمرکز بر سه یافته کانونی، به هر دو زمینه سود خواهد رساند؛ این موارد عبارتند از: نخست، اعتقاداتی که توسط بازیگران مختلف با توجه به نتایج مزیت فعالیت های مختلف حفظ شده، ناقص و اغلب همراه با تعصبهستند؛ دوم، اهداف بهینه سازی و ترجیحات بازیگران عموماً شناخته نشده اند. در نظر گرفتن این سه یافته، کانون تمرکز را از تصمیم گیری منطقی به نحوه یادگیری تصمیم گیرندگان برای بهبود مهارت های تصمیم گیری اشان تغییر جهت می دهد. در نهایت، معتقدیم که تجانس بیشتر مدل سازی تئوریک بازی و تحقیقات رفتاری در کانال های بازاریابی منجر به دیدگاه های جدید برای هر دو خواهد شد.


واژگان کلیدی: کانال های بازاریابی، تئوری بازی، تحقیق تصمیم رفتاری

ادامه مطلب

 
 
بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند و قصد خرید مجدد بیمه گذاران بیمه های عمر (مطالعه موردی : بیمه آسیا )

نویسندگان :

دکتر حبیب الله دانایی
زهرا ترابی طالش
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد اصفهان
Zahra_torabi1364@yahoo.com

 

TMBA چکیده :
برند به عنوان با ارزش ترین دارایی ناملموس هر شرکت به دلیل مزیت های فوق العاده ای که ایجاد می کند نقش مهمی در موفقیت شرکت ها و بر قراری ارتباط مؤثر با مشتری دارد. لذا ایجاد و حفظ موقعیت مناسب ان در اذهان مشتریان جهت تاثیر در تصمیم گیری و قصد خرید آنها یکی از اهداف بزرگ بازاریابان به شمار می رود. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند و ابعاد آن بر اساس مدل آکر (آگاهی از برند، تداعی برند، کیفیت ادراک شده و وفاداری برند) با قصد خرید مجدد در میان 264 نفر از بیمه گذاران بیمه های عمر آسیا در شهر تهران پرداخته است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه با ضریب پایایی 95% جمع آوری شده اند. برای انجام آزمون های رگرسیون تک متغیره، تی مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه از نرم افزار SPSS و جهت آزمون مدل های اندازه گیری و ساختاری از نرم افزارLisrel  استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ارزش ویژه برند بر ارزش ادراک شده و قصد خرید مجدد و همچنین ارزش ادراک شده بر قصد خرید مجدد بیمه گذاران بیمه های عمر بیمه آسیا اثر معنادار و مثبت داشته است همچنین تداعی برند، کیفیت ادراک شده و وفادری برند بر دو متغیر ارزش ادراک شده و قصد خرید مجدد اثر معنادار و مثبتی گذاشته و در آخر پیشنهادهایی به تفکیک هر فرضیه ارائه گردید است.

واژگان کلیدی : ارزش ویژه برند، ابعاد ارزش ویژه برند، قصد خرید مجدد، ارزش ادراک شده، بیمه عمر

ادامه مطلب

 
 
نقش و جایگاه مدیریت و بازاریابی از دیدگاه علم قرآن و حدیث

نویسندگان :

سمیه کلهر
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

 

TMBA چکیده:
هدف این مقاله پر کردن شکاف بازاریابی بین المللی و پوشش جنبه هاي مختلف بازاریابی اسلامی و قرآنی است. در این خصوص به بررسی نقش آمیخته بازاریابی با استفاده از قرآن (قانون اسلامی) و سنت (اعمال و سخنان حضرت محمد (ص) به تجزیه و تحلیل و توضیح مسایل بازاریابی خواهیم پرداخت. نتایج این مقاله داراي پیامدهاي عملی براي جذب متخصصان بازاریابی و سرمایه گذاران بین المللی که خواهان تولید، فروش و توسعه بازار در کشورهاي اسلامی هستند؛ بسیار مثمر ثمر خواهد بود. همچنین با نگرشی نوین به بررسی مسایل مدیریت از دیدگاه قرآن و احادیث خواهیم پرداخت. این تحقیق براي اولین بار در خصوص برخی عناصر بازاریابی نظیر آمیخته بازاریابی از دیدگاه قرآن پرداخته است و در خصوص کسب و کار به تبیین این آیات و روایات به تفصیل اشاره شده است.

واژگان کلیدي:  قرآن، بازاریابی، مدیریت

ادامه مطلب

 

 
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 84 صفحه بعد