Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» بررسی عوامل کليدي موثر بر نگرش مشتریان بانکداري اینترنتی (مطالعه موردي ...
» ابداع یک بازاریابی تعاونی
» عادات تحقیقاتی بازاریابی بشر به سوی وحدت نظری سیر میکند یا جمع گرایی؟ ...
» تاثیر افزایش تعداد بازارها در جهت توسعه گردشگری و ارتباط آن با توسعه پ ...
» بررسی استراتژی های شرکت های صنعتی در دوران رکود اقتصادی ...
» بانکداری الکترونیکی و نقش آن در افزایش سهم بازار ...
» بررسی تاثیر فناوری اطلاعات وارتباطات (ICT) برعملكرد شركت پتروشيمي فجر ...
» معرفی کتاب: مسئولیت‌پذیری اجتماعی سازمانی ...
» بررسی علل مقاومت در برابر پذیرش بانکداری تلفن همراه (نرم ‏افزار همراه ...
» شناسايي عوامل كليدي موفقيت در پياده سازي سيستم مديريت ارتباط با مشتري ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سایت پادکست بازاریابی ایران
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ

 
بررسی اثرات آمیخته بازاریابی 4P’s برروی " ارزش ویژه برند"با تاکید اثر میانجی گری" تبلیغات دهان به دهان "

(مورد مطالعه: مصرف کنندگان گوشی های تلفن همراه سامسونگ در نمایندگی های رسمی استان تهران)

نویسندگان :

دکتر دهقانان
دکتری مدیریت بازرگانی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی(استاد یار)
یحیی عبداللهیان
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی،گرایش بازاریابی و صادرات، موسسه آموزش عالی البرز  
yahya.abdolahian@gmail.com

TMBAچکیده:
در این تحقیق بر اساس روش معادلات ساختاری رابطه و میزان تاثیرات مولفه های آمیخته بازاریابی برروی ارزش ویژه برند و اثر میانجی گرایانه تبلیغات دهان به دهان بروی این دومتغییر مورد بررسی قرار می گیرد.گردآوری اطلاعات این پژوهش که از طریق پرسش نامه انجام پذیرفته که با توزیع تعداد400 پرسشنامه بین نمایندگی ها رسمی گوشی های تلفن همراه سامسونگ شهر تهران،تعداد 384  پرسشنامه جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که میزان همبستگی بین دو متغیر اصلی پژوهش، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. اثرات رابطه متغییر های وابسته و مستقل تحقیق با تاثیر غیر مستقیم و میانجی گری تبلیغات دهان به دهان  مورد بررسی گرفت و نتایج حاصله پس از تحلیلی آماری و توصیفی در نرم افزار لیزرل مدل سازی شد.تبلیغات دهان به دهان رابطه بین دو مولفه اصلی آمیخته بازاریابی( قیمت و محصول) را با ارزش ویژه برند (بین مصرف کنندگان گوشی های تلفن همراه سامسونگ در جامعه آماری پژوهش) میانجی گری می کند.و با رد دو فرضیه دیگر تحقیق مدل اصلاح شده و نهایی تحقیق (شکل 2 ) و اثرات مولف های توزیع و ترفیع(آمیخته بازاریابی)بروی ارزش ویژه برند به واسطه تبلیغات دهان به دهان میانجی گری نگردید.


واژگان کلیدی: آمیخته بازاریابی، ارزش ویژه برند، تبلیغات دهان به دهان

ادامه مطلب

 
 
بررسی رفتار پذیرش پیامکهای تبلیغاتی نسبت به پیامکهای تبلیغاتی در استان تهران

 نویسندگان :

دکتر نرگس دل افروز؛

استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت

معصومه مقصودی؛

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت 

 

TMBAچکیده :
یکی از موضوعات جدیدی که در عصر حاضر در حوزه بازاریابی مطرح شده است تبلیغات از طریق پیامکهای تبلیغاتی است.در این مقاله سعی شده با 380نفر از مصرف کنندگان نسبت به دریافت پیامکهای تبلیغاتی ،به این موضوع پرداخته شود.تحقیق حاضر از نظر هدف،کاربردی است.با استفاده از یک پرسشنامه،نگرش افراد نمونه به روش طبقه ای غیر احتمالی انتخاب شده اند، مورد بررسی قرار گرفت.برای آزمون فرضیات تحقیق از t وبرای اندازه گیری حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است.و برای تجزیه و تحلیل داده ها از از طریق معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS استفاده شده است.نتایج بدست آمده نشان میدهد که پیامکهای تبلیغاتی نسبت به نگرش افراد برروی پیامکهای تبلیغاتی موثر است. هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین پارامترهای سرگرمی ،مفید ،آزاردهنده و معتبر با نگرش نسبت به تبلیغات تلفن همراه از دیگر اهداف اساسی و سنجش رابطه ی بین متغیرهای این تحقیق می باشد.


واژگان کلیدی:پیامک تبلیغاتی،تبلیغات موبایلی،نگرش نسبت به پیامکهای تبلیغاتی

ادامه مطلب

 
 
بررسی نقش کارآفرینی در تولید ملی

نویسندگان :

دکتر شهباز براهوئی

ژیلا عیدانی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی)

دانشگاه پیام نور قشم

zhilaeidani@yahoo.com

 

TMBAچکیده :
کارآفرینی مفهوم جدیدی نیست و ریشه آن به قرن هجدهم باز می گردد ، یعنی زمانی که ریچارد کانتیلون عوامل اقتصادی را به سه دسته تقسیم کرد: 1)مالکان زمین ، 2)عوامل اقتصادی دستمزد بگیر و 3)آن دسته از عوامل اقتصادی که با قبول خطر در بازار بورس فعالیت می کنند. در هزاره سوم میلادی از عمده ترین جریان های حاکم بر حیات بشری، فرآیند تحول و تغییر مستمر و پر شتاب است.در یک اقتصاد پویا، ایده ها ،محصولات و خدمات همواره در حال تغییر می باشند.و در این میان کارآفرین است که الگویی برای مقابله و سازگاری با شرایط جدید را به ارمغان می آورد.کارآفرینی مفهومی است که همواره همراه بشر بوده و به عنوان یک پدیده نوین نقش موثری در توسعه و پیشرفت اقتصادی و افزایش تولید ملی کشورها یافته است.
در نتیجه کارآفرینان به عنوان خون حیات بخش نوآوری و ارزش آفرینی به تقویت اقتصاد و رشد تولید ملی کمک می کنند.

واژگان کلیدی : کارآفرینی، نوآوری ،تولید ملی،توسعه اقتصادی

ادامه مطلب

 
 
بازاریابی در شرایط رکود اقتصادی

نویسندگان :

دکتر شهباز براهوئی

ژیلا عیدانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی)

zhilaeidani@yahoo.com

 

TMBAچکیده :

کارآفرینی مفهوم جدیدی نیست و ریشه آن به قرن هجدهم باز می گردد ، یعنی زمانی که ریچارد کانتیلون عوامل اقتصادی را به سه دسته تقسیم کرد:

1)مالکان زمین

2)عوامل اقتصادی دستمزد بگیر

3)آن دسته از عوامل اقتصادی که با قبول خطر در بازار بورس فعالیت می کنند. در هزاره سوم میلادی از عمده ترین جریان های حاکم بر حیات بشری، فرآیند تحول و تغییر مستمر و پر شتاب است.در یک اقتصاد پویا، ایده ها ،محصولات و خدمات همواره در حال تغییر می باشند.و در این میان کارآفرین است که الگویی برای مقابله و سازگاری با شرایط جدید را به ارمغان می آورد.کارآفرینی مفهومی است که همواره همراه بشر بوده و به عنوان یک پدیده نوین نقش موثری در توسعه و پیشرفت اقتصادی و افزایش تولید ملی کشورها یافته است.

در نتیجه کارآفرینان به عنوان خون حیات بخش نوآوری و ارزش آفرینی به تقویت اقتصاد و رشد تولید ملی کمک می کنند.

 

واژگان کلیدی : کارآفرینی، نوآوری ،تولید ملی،توسعه اقتصادی

ادامه مطلب

 
 
بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در تبادل دانش

نویسندگان:

دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادی

دانشیار، عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد نجف آباد،نجف آباد،ایران
h.nasrabadi@edu.ui.ac.ir                                                                                                                                                            
لیلا لاجوردی

دانش آموخته ارشد مدیریت اجرایی-استراتژیک،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد نجف آباد،نجف آباد،ایران

lajevardi.leila@yahoo.com     

 

TMBAچکیده:
عوامل مختلفی بر تبادل دانش سازمانی در سازمانها تاثیر دارد. یکی از مهمترین این عوامل فرهنگ سازمانی است. به دلیل ناتوانی در تبادل دانش سازمانی، سازمانها مقادیر زیادی هزینه برای کسب دانشی که می‏توانستند از طریق فعالیت تبادل به دست آورند، متحمل‏می‏شوند. تبادل دانش نیازمند بافت و بستر مناسب فرهنگی است. فرهنگ سازمانی یکی از مهم‏ترین عوامل در پیشبرد یا بازدارندگی فعالیت‏های مدیریت و تبادل دانش محسوب می شود. سازمانهای امروزی نیازمند دستیابی، نگهداری و به اشتراک گذاشتن دانش و اطلاعات هستند و به دلیل حجم زیاد دانش و اطلاعات، توزیع جغرافیایی منابع و مصرف کنندگان ارزیابی فعالانه دانش و اطلاعات استفاده از حمایت تکنولوژی فناوری اطلاعات و ارتباطات یک نیاز مبرم است. در این پژوهش تاثیری را که فرهنگ سازمانی بر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در تبادل دانش دارد مورد بررسی قرار می گیرد.
در این پژوهش متغیرهای فرهنگ سلسله مراتبی، فرهنگ بازار، فرهنگ ادهوکراسی و فرهنگ قبیله ای برای بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در تبادل دانش در نظر گرفته شده است. در این پژوهش از روش کمی، تنظیم پرسشنامه و نمونه گیری استفاده شده که بین 234نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات شهر تهران بصورت تصادفی ساده توزیع و جمع آوری شده و از مدل معادلات ساختاري و با استفاده از نرم افزار آماري لیزرل برای تست فرضیه ها استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که فرهنگ سلسله مراتب، فرهنگ بازار و فرهنگ ادهوکراسی بر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در استراتژی تبادل دانش تاثیر دارند. با توجه به اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش روزافزون آن، لازم است دانشگاهها توجه بیشتری به آن داشته باشند.


واژگان کلیدی: فرهنگ سلسله مراتب، فرهنگ قبیله ای، فرهنگ ادهوکراسی، فرهنگ بازار، فناوری اطلاعات و ارتباطات.

ادامه مطلب

 
 
بررسي وضعيت رقيب‌گرايي و مشتري‌گرايي SMEs و ارتباط آن‌ها با عملكرد مشتري

 نویسندگان :

علیرضا محمودیان

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 Mahmodean8277@yahoo.com

دکتر یاسان ا... پوراشرف

استادیار گروه مدیریت دانشگاه ایلام

Yasan­­_ ashraf@yahoo.com

 دکتر سیدرضا حسنی 

استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

SRH60@yahoo.com

 

 TMBAچکیده :

رقيب‌گرايي و مشتري‌گرايي SMEها و خدمات صنايع كوچك در بازارهاي جهان، علاوه بر خيلي از عوامل مؤثر، در گرو بازارگرايي به عنوان يك عامل مهم و استراتژيك است به عبارت ديگر SMEها بايستي ويژگي‌هاي بازارهاي هدف، خصوصيات و نيازهاي مشتريان و عملكرد رقباي اين بازارها را به دقت شناسايي كرده و الزامات موردنياز براي رقابت در اين بازارها را به گونه‌اي در سيستم سازماني خود فراهم كنند كه رقابت‌گرايي و مشتري‌گرايي خويش را رقم بزنند.

هدف اصلی این تحقیق بررسي رابطه رقيب‌گرايي و مشتري‌گرايي با عملکرد مشتری در صنايع  کوچک و متوسط است. در این تحقیق رابطه بین رقيب‌گرايي و مشتری گرایی با عملكرد مشتري در صنایع کوچک و متوسط مورد مطالعه قرار گرفت. یافته­های تحقیق حاکی از آن است که رقيب‌گرايي و مشتری گرایی SMES رابطه‌ي مثبت و معناداري با افزايش عملكرد مشتري دارند.

 

واژگان کلیدی: مشتری گرایی، رقیب گرایی، عملكرد مشتري ، شرکت های کوچک و متوسط

ادامه مطلب

 
 
بررسی رابطه هوش عاطفی با تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی : نمایندگی های شرکت بیمه )

نویسنده :

سمیرا قاسمی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه دانشگاه آزاد قشم 

samira_ghasemi20@yahoo.com

 

TMBAچکیده :
هوش عاطفی موضوعي است كه سعي در تشريح و تفسير جايگاه هيجانات، احساسات و عواطف در توانمنديهاي انساني دارد. آنچه تا کنون به دست آمده این است که، مديران برخوردار از هوش عاطفی، رهبران مؤثري هستند كه اهداف را با حداكثر بهره وري ، رضايتمندي و تعهد كاركنان محقق مي سازند. بررسيها نشان داده است که گوي رقابت آينده را مديراني خواهند برد که بتوانند به طور اثربخش و نتيجه بخش با منابع انساني خودارتباط برقرارکنند. دراين زمينه هوش عاطفی یا همان هوش هیجانی یکی ازمؤلفه هايي است که مي تواند به ميزان زيادي درروابط مديران با اعضاي سازمان نقش مهمي ايفا کند و به گفته گلمن (1998)شرط حتمي واجتناب ناپذير درسازمان به حساب مي آيد. اخيراً برخی ازدانشمندان نيز دريافته ‌اند که هوش عاطفی با اهميت تر از بهر ه هوشي براي يک مدیر و رهبر است.اما تا کنون پژوهشی خاص در مورد رابطه هوش عاطفی کارکنان  با تعهد آنها صورت نگرفته است. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش عاطفی بر میزان تعهد سازمانی کارکنان با استفاده از یک پژوهش میدانی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان مرد و زن فعال در نمایندگی های بیمه شهرستان یزد  می باشد. که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان انتخاب و پرسشنامه های مربوطه توزیع و جمع آوری گردید و سپس با استفاده از بسته نرم افزاری spss و آزمون  های آماری ، اطلاعات بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با توجه به انتظار هوش هیجانی تاثیر مناسبی بر روی افزایش تعهد سازمانی داشت. در ضمن برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.نتایج حاصل از این تحقیق می تواند به سازمان ها در جهت کسب بازده بیشتر از طریق افراد متعهد در محیط رقابتی امروزه کمک کند.

واژگان کلیدی:
هوش عاطفی، تعهد سازمانی، صنعت بیمه، کارکنان

ادامه مطلب

 
 
اولویت بندی عوامل موثر بر رفتار خرید اینترنتی کاربران با استفاده ازتکنیک TOPSIS

(موردکاوی: پایگاه دائره المعارفی سیویلیکا)

نویسندگان :

اندیشه نعمت الهی

دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان

andishehnematolahi_645@yahoo.com

 دکتر عاصفه عاصمی

عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان

دکتر منوچهر خردمندنیا

عضو هیئت علمی گروه آمار دانشگاه اصفهان

 

TMBAچکیده: توجه به رشد روزافزون کاربرد تجارت الکترونیک در همه ابعاد زندگی انسان ها و شکل گیری بازارهای الکترونیکی و همچنین افزایش تعداد افرادی که به صورت اینترنتی خرید می کنند با برنامه ریزی و تمرکز روی عوامل تاثیرگذار بر رفتار خرید کاربران می توان موانع موجود از نظر آنها را برطرف نموده و شرایطی ایجاد کرد تا آنها با رغبت بیشتری به خرید اینترنتی روی آورند. هدف پژوهش حاضر اولویت بندی عوامل مؤثر بر رفتار خرید استفاده کنندگان از پایگاه سیویلیکا بر اساس مدل پارک و کیم به روش تاپسیس است

 

واژگان کلیدی: بازاریابی اینترنتی - رفتار خرید مصرف کننده - مدل پارک و کیم - تکنیک تاپسیس

ادامه مطلب

 
 
تأثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان بانکی(مطالعه مورد:شعب بانک ملّی استان گیلان)

نویسندگان :

محمّد طالقانی

دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رشت)

فروزش فلاح حسن پور
دانش آموختۀکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(بازاریابی) پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات گیلان

 

TMBAچکیده:
موضوع حفظ و تقویت وفاداری مشتریان و عوامل مؤثّر بر آن برای شرکتها که دغدغه حفظ و توسعه جایگاه رقابتی خویش را در بازار دارند به عنوان یک چالش استراتژیک مطرح بوده و هزینه های بسیاری برای درک و شناخت این مهم و دستیابی به راهکار های کاربردی برای تقویت آن، صرف می کنند چرا که با شدّت گرفتن رقابت و نزدیک شدن به سطوح کیفی و کمّی خدماتی که در حوزۀ انتخابی مشتریان قرار دارد، ارایه خدماتی که بتواند مورد توجّه مشتریان قرار گیرد و آنها را مشتریان دایمی سازمان نماید، امری حیاتی و ضروری تلقی می شود. یکی از عوامل مهمی که در شکل گیری وفاداری نقش دارد علایم تجاری است. ارزش و اعتبار برند یا همان نام ونشان تجاری که از سال 1980 تبدیل به یک مفهوم مهم در بازاریابی شد، در واقع ارزش افزوده ای است که بوسیلۀ نام تجاری برای شرکتها و سازمانها ایجاد می شود.
تحقیق حاضر به تأثیــر اعتبـــار برند بر وفاداری مشتریان بانکی در استان گیــلان پرداخته است ، این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر کنترل متغیر ها از نوع تحقیقات غیر آزمایشی و از شاخۀ تحقیقات توصیفی ــ همبستگی با رویکرد علّـی است. جامعه ی آماری در این تحقیق مشتریان بانک ملّی در سطح استان گیلان می باشند. اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردیده و با استفاده از نرم افزار های SPSS  ، LISREL 8.54 وStatistics17  مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج تحقیق حاکی از تأیید فرضیه های 1، 3، 4، 5 و7 می باشد. امّا فرضیه های 2، 6، 8 و9 تأیید نمی گردد.نتایج به شرح زیر است :
اعتبار برند بر تعهّد به وفاداری تأثیر مستقیم ندارد، اعتبار برند بر رضایت مشتری و تعهّد مستمر تأثیر مستقیم دارد. رضایت  بر توصیه شفاهی تأثیر مستقیم و بر تمایل به تغییر برند تأثیر معکوس دارد.تعهّد به وفاداری  بر تمایل به تغییر برند تأثیر منفی دارد و بر توصیه شفاهی تأثیری ندارد.  رضایت بر تعهّد به وفاداری و همچنین تعهّد مستمر بر تمایل به تغییر برند تأثیری ندارد.


واژگان کلیدی : اعتبار برند، وفاداری به برند، رضایت مشتری، تعهّد.

ادامه مطلب

 
 
بررسی اثر اعتماد و احساس به نام ونشان بر عملکرد برند هاكوپيان در شهرستان بندر عباس

نویسندگان :

فرزاد قاسمی فر
دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر، نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المل قشم

Ghasemi2499@Gmail.Com

دکتر حامد ایمان طلب
دانشیار، مدیریت، دکتری

 

TMBAچکیده: 

بيش از چند دهه از معرفي مباحث برند و مديريت آن و توجه روزافزون مديران و بازاريابان سازمانها به آن نمي­گذرد. مطالعات وتحقيقات زيادي در اين زمينه صورت گرفته است كه نقش وتأثيرات اين بخش از علم بازاريابي را بر عملكرد، سطح سودآوري و ارزش كسب و كار براي ذينفعان را مورد تأكيد قرار داده است.ارزش واقعي يك شركت در اذهان خريداران بالقوه شركت قرار دارد و اهميت نقش دارايي­هاي نامشهود در اثربخشي فعاليت­هاي سازمان­ها بر همگان آشكار است.يكي از مهمترين اهداف مديران و بازاريابان و البته هدف استراتژيك مديريت برند، ايجاد برندي است كه براي دهه­ها باقي بماند و بتواند قدرت نفوذ در طبقات مختلف كالاها و بازارها را داشته باشد.برندهايی که عوامل موثر بر رفتارمشتری آنرا شناسایی کرده و رضايت مشتريان خود را جلب كرده باشند مي توانند تا حدودي قدرت رقابت و پايداري در بازار را داشته باشند و به عملکرد بهتری در محیط رقابتی امروزی داشته باشند.پژوهش حاضرباهدف بررسي تأثيردو عامل اعتماد و احساس به برند بر عملکرد آن انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نوع  تحقيقات توصيفي- پيمايشي مي باشد و از نظر هدف پژوهش اين تحقيق كاربردي محسوب مي­شود.براي گردآوري داده­ها از پرسشنامه استفاده شده،سپس داده­هابه كمك مدل معادلات ساختاري موردتجزيه وتحليل قرارگرفت. يافته­ها ونتايج اين تحقيق نشان دادكه اعتماد و احساس به نام تجاری بر روی وفاداری رفتاری و نگرشی به نام تجاری موثر بوده و توجه و درک نیازهای مشتریان و شناخت عوامل موثر بر احساس آنان میتواند موجبات عملکرد بهتر برند و نهایتا عملکرد سازمان را فراهم آورد.

 

واژگان کلیدی : اعتماد- احساس- نام و نشان تجاری- عملکرد برند- وفاداری

ادامه مطلب

 

 
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 78 صفحه بعد